На 8 юли 2022 г. стартира партньорството по разработването на нов проект, в който НФРИ да бъде партньор

Фотография

На 8 юли 2022 г. се проведе онлайн среща между заинтересовани организации от Италия, Испания и България, в т.ч. НФРИ, за обединяване на общите усилия и разработване на проектно предложение за улесняване на дигиталната трансформация сред хората с увреждания, чрез адаптирана и визуализирана онлайн комуникация относно подходящи услуги, продукти и възможности за работа. Проектът трябва да се внесе до 2 август 2022 г. по направление „Заетост и социални иновации“ („EaSI“) на Европейския социален фонд плюс ЕСФ+, който е инструмент за финансиране на европейско ниво, управляван пряко от Европейската комисия.

Основната идея е стимулиране на трансфера на знания във връзка със социалните иновации в подкрепа на дигиталния преход.

Общата цел на проекта е да се предостави онлайн информация относно предлаганите стоки и услуги от социални предприятия, чрез опростени взаимодействия с визуални елементи.

Конкретните цели са:

- Предоставяне на въвеждаща информация и упражнения за надграждане на цифровите умения, необходими за автономно използване на платформата;

- Събиране на набор от данни за полезни услуги и продукти за хора с увреждания, както и за подходящи работни позиции в предприятията, където тези стоки са произведени;

- Повишаване на осведомеността по въпросите на цифровите и зелени трансформации, които засягат социалните предприятия и крайните потребители.

Предвиждат се дейности насочени към работа в мрежа между участниците от дигиталните и социалните сфери; идентифициране на предизвикателствата пред цифровата трансформация в социалната сфера; картографиране на пропуските в дигиталното присъствие на социалните предприятия и дигиталната комуникация на хората с увреждания; подобряване на дигиталните умения за автономно използване на онлайн платформата чрез учебни материали, адаптация, анимация и визуализация, пилотиране на учебното съдържание; събиране на набор от данни за полезни услуги и продукти за хора с увреждания; разработване и представяне на новоразработена онлайн платформа за представяне на стоки и услуги произведение от социални предприятия и др.