Работни срещи на управлението на федерацията

В периода 12-16 септември 2022 г. се проведоха обмяна на опит и семинар в с.Мезек и Община Чанаккале с ръководните и контролни органи на федерацията, на които бяха обсъдени вътрешни документи и бъдеща политика за развитие на НФРИ в контекста на новия коментар по член 27 от КПХУ ООН.

Председателят на НФРИ запозна Управителния съвет и с процеса на консултация с мрежата D-WISE и другите членовете на организациите-членки от Европа, по доклада на мрежата за социалното въздествие за 2022 г. Той включва индикатори, измерващи въздействието на D-WISE, индикатори, свързани с правата на хората с увреждания и трудовите права, както и индикатори за въздействие на участниците в социалната икономика. Докладът цели измерването на въздействието, което генерира създаването на работни места и предложение за нови показатели за измерване на социалното въздействие от социалната икономика.

След проведените изчерпателни дискусии, включително и по вътрешни документи на НФРИ, беше изготвен и проект на Програма за дейността на федерацията през 2023 г.