НФРИ участва в работна среща на мрежата D-WISE и събитие на високо ниво в Брюксел във връзка с член 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания

Фотография

На 27 септември 2022 г. в Брюксел се проведе работна среща на мрежата D-WISE, чийто член е НФРИ, във връзка с общия коментар на чл.27 “Труд и работа“ от КООНПХУ. Бяха обменени мнения по въздействието на тези промени. Специално внимание се обърна на Пакета за заетост за хората с увреждания, разработени от Европейската комисия и становището, което ще вземе мрежата с предложения за алтернативни форми на заетост на хора с увреждания недопускащи сегрегация на работното място.

Мрежата D-WISE е международно партньорство фокусирано върху ролята на сектора на социалната икономика в трудовото включване на хората с увреждания.

По време на срещата бяха обсъдени заключенията от предстоящия Доклад относно изследването за измерване на положителното социалното въздействие за включваща заетост, генерирано от мрежата D-WISE. Бяха обсъдени и Пакета за заетост за хора с увреждания, Плана за действие за социална икономика и други. Обсъдени бяха и предложения, които да бъдат представени пред Европейския парламент и Европейската комисия за насърчителни мерки относно заетостта на хората с увреждания в контекста на целите на Плана за действие по социална икономика на ЕС.

От НФРИ в срещата участваха председателя Е.Тодорова и Ел.Негулова, член на федерацията. Беше представена и гледната точка на федерацията по поставените въпроси, акцентирайки на добрите практики в България.

В следобедните часове на деня се проведе онлайн среща на високо ниво с Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” към Европейската комисия, за обсъждане на доклада за измерване на положителното социално въздействие на мрежата D-WISE и се проведе дискусия относно напредъка в прилагането на Плана за действие за социалната икономика и следващите действия по Пакета за заетост на хората с увреждания.