Международна конференция на тема “Социално предприемачество и Европа 2020”, 29 март 2012, гр.Пловдив

Фотография

По време на панаира бе проведена европейска конференция на тема: „Социалното предприемачество и Европа 2020”, на която бяха обсъдени проблемите на социалните предприятия като фактор на социалната пазарна икономика и социалното предприемачество в Европа. Участващите европейски експерти представиха визията и целите на последните нормативни документи на Европейската комисия по социалната икономика. Отношение по проблемите на социалното предприемачество взеха и ръководители на неправителствени организации на и за хора с увреждания.

Конференцията предизвика значителен обществен интерес и постигна своите цели. Проведената широка дискусия по многобройните аспекти на социалното предприемачество в контекста на Европа 2020 създава условия за засилване на сътрудничеството между държавите-членки, както и за промени в действащите Директиви на Европейската комисия, свързани с трудовата заетост на хората с увреждания.

Еврокомисарият по социалните въпроси, заетостта и приобщаването Ласло Андор по време на изказването си на конференцията

„Повече средства и по-лесен достъп до финансиране ще получат социалните предприятия, в които работят хора с увреждания, от фондове на Европейския съюз. През втората половина на 2012 г. ще бъдат обявени конкурсите за проекти. В момента Европейският парламент реформира процедурите за обществени поръчки, за да имат по-лесен достъп, и променя правилата за държавна помощ към тези структури. Трябва да насочим нашите усилия към разработване на по-хуманистичен бизнес модел, за да се решат проблемите на сегашната икономическа ситуация. Вместо да се гони печалба на всяка цена, да се развие социалната икономика и пазарите, на които тя може да разчита. Кризата дойде заради съсредоточаването върху печалбата и пренебрегването на социалните аспекти на икономиката ”. Това съобщи еврокомисарият по социалните въпроси, заетостта и приобщаването Ласло Андор. В рамките на Стратегията „Европа 2020“ ще бъдат създадени специализирани фондове за социални предприятия и фондове за социално партньорство. Това ще увеличи източниците на финансиране, без да се прибягва до обичайните форми на залагане, коментира еврокомисарят. Работи се по облекчаване на условията за банково кредитиране, както и за основаване на фондове, които ще инвестират до 70% от капитала си в социални предприятия.

Дискусиите бяха насочени към новите възможности, предизвикателства и политики по социалното включване на хората с увреждания. Беше отбелязано, че променящата се вследствие на кризата социално-икономическа среда в Европа оказва отрицателно влияние върху социалния статус на хората с увреждания - те остават една от най-рисковите целеви групи, изключени от пазара на труда. В същото време в социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания е налице ниска ликвидност, липса на налични средства, почти невъзможен е достъпа до банкови кредити поради ниска рентабилност и производителност и затруднена гъвкавост към пазарната конюнктура, което от своя страна води до невъзможност да авансират инвестиционни проекти. Т.е. поради недоброто финансово състояние на социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания, ниският процент авансово плащане и най-вече начинът на финансиране по време на изпълнение на европейските проекти, участието им става невъзможно. В същото време намаляването на работни места за хора с увреждания води до увеличаване на бедността и социалното им изключване.

Конференцията обобщи предложенията на участниците в резолюция с предложения:

 • През новия програмен период 2014 - 2020 г. да се създаде оперативна програма за иновации само за специализирани предприятия и кооперации.
 • Финансиране от еврофондовете на проекти по програми за съвместно участие и партньорство на специализирани предприятия и кооперации със сродни структури от страни, членове на ЕС.
 • Създаване на Европейски гаранционен фонд за финансиране на спечелили социални предприятия и кооперации на хора с увреждания проекти по оперативни програми с лихва не повече от 5%.
 • Директиви 2004/17/ ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, да се допълнят с нови разпоредби, които да предвиждат задължения за държавите-членки да осигуряват трудова заетост на хората с увреждания чрез възлагане на обществени поръчки на социални предприятия и кооперации, в които работят такива лица.
 • По ОП „Конкурентоспособност” с краен срок 2013 г., процедура „Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания” с управляващ орган Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), финансирането на бенефициентите на проектите да се извършва както следва: авансово 40% от стойността на проекта - при подписване на договора; междинни плащания - на база представени отчети; 20% - след приемане на проекта.
 • Европейският панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания – Пловдив, България, да стане традиционен, а неговото финансиране изцяло да се поеме от ЕК. Същият да се превърне в Европейски форум на социалната икономика.

Бяха поставени и въпроси касаещи развитието на специализираните предприятия и кооперации предложени за решаване от Правителство:

 • Възстановените средства от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания да не се третират като минимална помощ по смисъла на Регламент №2006/1998/ЕО, тъй като тези средства се използват за рехабилитация и социална интеграция.
 • При кандидатстване на специализираните предприятия и кооперации по оперативните програми и проекти изискването за банкова гаранция да се замени със запис на заповед.
 • Да се увеличат целевите средства по бюджета на Агенцията за хора с увреждания за 2012 г. от 1,5 млн. лв. на 5 млн.лв., които са предназначени за социални и бизнес-проекти на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
 • Обезщетението при временна неработоспособност на работещите в специализираните предприятия и кооперации по чл.40 ал.5 от КСО, респ. § 22о от ПЗР на КСО да се изплаща изцяло от бюджета на НОИ.
 • Да се актуализира Наредбата за трудоустрояване.

Политика и действия(.ppt)

Социално предприемачество и социално предприятие(.ppt)