На 1.05.2012 г. стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”

На 1.05.2012 г. Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Knowledge Center Social Europe и Сдружение Хоризонти, стартира Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.

Заложената в проекта идея е да се предостави възможност на НФРИ и организация „Хоризонти”, както и на тяхни партньори и членове, да черпят от опита на Белгия в областта на социалната интеграция на хора с увреждания чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, съвместно разработване на адаптирани програми и мерки, при които се очаква добавена стойност за политиките и програмите за заетост на хора с увреждания в България.

Основни дейности:

 • Изследване на практики за социално включване чрез трудова заетост на Белгия, където съществува силно развита и иновативна система за социална интеграция;
 • Събиране на някои добри български практики заедно с белгийските с цел обмяна на опит между партньорските организации;
 • Адаптиране на белгийския опит спрямо условията в България под формата на предложения за политики, програми, мерки, корпоративни практики и т.н.;
 • Посещение на място с цел запознаване с белгийския опит на представители на организации, които работят за осиигуряването на трудова заетост на хора с увреждания;
 • Организиране на два семинара в Белгия и България с цел дискутиране на възможните решения за ефективна и ефикасна социална интеграция чрез трудова заетост;
 • Издаване на сборник добри практики и сборник с адаптирани политики и програми за социално включване чрез трудова заетост, ориентиране и професионална рехабилитация.

Дейностите по проекта са насочени към:

 • 200,000 хора с увреждания в трудова активна възраст;
 • Минимум 130 специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания;
 • Минимум 10 неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост;
 • Минимум 8 публични институции работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост;
 • Минимум 20 изследователя работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост.

Проектът стартира на 01.05.2012 г. и се очаква да завърши през месец април 2013 г.