На 11 май 2012 година се проведе Редовното общо събрание на Националната федерация на работодателите на инвалиди.

По време на заседанието бяха обсъдени Отчета на УС и на КС за дейността на НФРИ за 2011 г., баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за 2011 г., проект за бюджет на НФРИ за текущата година и приемане на решения на Общото събрание, както и нейното развитие в бъдеща преспектива. Работата на Управителният съвет през 2011 г. беше оценена като много добра, което показва и изпълнението на бюджета за 2011 г. Участниците в заседанието направиха посещение с цел обмен на опит на специализираното предприятия «Авис» ЕООД - Бузовград, като поздравиха управителя на предприятието за постигнатите успехи и устойчиво развитие.