Народното събрание на РБългария прие промени в Закона за обществени поръчки на 12 април 2012 г.

След двегодишна последователна политика на Националната федерация на работодателите на инвалиди и съвместни действия със сродни организации за промени в ЗОП за облекчен режим на участие за специализираните предприятия в процедурите на обществени поръчки, Народното събрание одобри Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промените в закона бяха обнародвани на 27 април 2012 г. в брой 33 на Държавен вестник и са в сила от 1 май 2012 г.

С промените в законопроекта се изменят:

• Чл. 16в, ал. 2, където е регламентирано изискването специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания, за които се запазва поръчката, да могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствено производство и ресурс.

• Новата ал. 6 на чл. 59, където отпадат гаранциите за участие и за изпълнение в тези поръчки.

За ефективното изпълнение на тези мерки предстои да се актуализира и допълни Списъка на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на ЗОП, приет с решение на Министерския съвет, на основание чл. 16в от ЗОП и чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ).

По отношение на обжалванията ще се прилага действащият ред пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.