Конференция на ЕАСПД на 24-25 май 2012 г., Любляна, Словения

На 24 и 25 май в гр. Любляна, Словения се проведе Конференция организираната от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Конференцията бе на тема „Аз и аз?”. Приветствено слово бе дадено от президента на Словения Данило Турк, който високо оцени работата и ангажираността на организациите, експертите и всички участници в конференцията.

Президентът на ЕАСПД Франц Волфмайър откри конференцията.: „Добър знак е това, че много хора дойдоха да споделят своя опит по тази тема”. Той представи накратко Европейската асоциация която представлява повече от 10 000 организации и игре важна роля в прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Европейските политики като се стреми да събере всички заинтересовани страни. Франц Волфмайър също така сподели, че е нужен по-иновативен подход. Услугите трябва да бъдат индивидуализирани, с развити на повече нива. „Приобщаването трябва да продължи”.

Хората, отнасящи се към целевата група на „умствени увреждания” са много по-уязвими. В тази насока целта на конференцията бе да се изградят нови връзки и да се повиши осведомеността относно този тип увреждания.

Франц Фолфмейър заключи своето обръщение като пожела на всички заедно една плодотворна конференция и добри резултати.

По време на конференцията бяха споделени примери на добри практики (класически и алтернативни методи) и приобщаване с обучение, подкрепа и защитена заетост, както и бъдещите възможности за подобряване на състоянието и качеството на живот на тази силно уязвима група хора с увреждания.

В рамките на конференцията на 26 май т.г. бе проведена редовна среща на Комитета по заетост на ЕАСПД в рамките на който бяха приети направените препоръки към Европейската стратегия на хората с увреждания 2010-2020. По време на срещата бе обсъдена направената консултация относно Акта за достъпност и доклада на Социалната платформа относно политиките в младежката заетост. Други точки от дневния ред на срещата бяха Конференция на ЕАСПД, планирана за септември 2013 г. в Турция, изготвяне на единна база данни с експертите на Асоциацията и нейните членове, както и настоящи или успешно приключили проекти с участието на организациите-членове на Комитета в сферата на професионалната рехабилитация на хора с увреждания.