Правителството призна представителство на национално равнище на Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България”

Министерският съвет прие решение за признаване на Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България” за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

Асоциацията допринася за формиране на държавната политика в областта и има съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба. Като представител на работодатели на хора с увреждания, тя защитава техните интереси и изразява становища по редица нормативни и стратегически документи.

Чрез участието на организацията в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се осигурява добро сътрудничество между гражданското общество в нейно лице и правителството във формиране на политиката за осигуряване на равни възможности на хората с различни видове увреждания, както и гарантиране на техните права и зачитане на тяхното достойнство.