На 4-6-ти юни 2012 г. в к.к „Златни пясъци“, във Варна, се проведе Седмият Национален Форум на доставчиците на социални услуги

Форумът бе организиран от Националния алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/. Във форума взеха участие ръководители, експерти, специалисти и представители на държавни и общински институции и структури, неправителствени организации, социално отговорни организации.

Тазгодишното издание на националния форум включваше няколко самостоятелни панела.

От името на министъра на труда и социалната политика, г-н Тотю Младенов, приветствие поднесе г-жа Зорница Русенова, заместник-министър на труда и социалната политика. Традиционно приветствие към всички участници поднесе и г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

Добри практики по темата на форума представиха: г-жа Анета Георгиева - общински съветник в СОС, Столична община и член на Постоянната комисия по труда и социалната политика (Национално сдружение на общините в Република България), г-жа Донка Михайлова – кмет на  община Троян и член на Постоянната комисия по труда и социалната политика (Национално сдружение на общините в Република България), г-жа Росица Димитрова - директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново, г-жа Събина Събева – изпълнителен директор на фондация „Международна социална служба“, г-н Георги Богданов – изпълнителен директор на Националната мрежа на децата, г-жа Елла Кобец – Фондация Сийдър, г-жа Бистра Ботева – фондация НЕТ.

Проведеният професионален дебат включваше много презентации, споделен опит и обсъдени проблеми, бяха формулирани много препоръки и предложения. Основните от тях изразяваха следното:

- Заедно с формулираната констатация, че в национален мащаб има реализирани добри решения и практики, бяха потвърдени по-големите потребности от ресурси, решения и дейности за подобряване качеството на живот на нуждаещите се. Освен това бе оценена и значимостта на социалните услуги като инструмент за подкрепа на нуждаещите се.

- Бяха отправени предложения за ускорено адаптиране на нормативната уредба в България, съответстваща на ратифицираната Конвенция на ООН за правата на хората с увреждане; актуализиране на финансовите стандарти за финансиране на социалните услуги, социалната подкрепа, помощи, пенсии и доходи на хората с увреждания и други групи нуждаещи се; приемане на стандарти за качество на социалните услуги и повишаване ефективността и обхвата им; осигуряване на развитие и устойчивост на социалните услуги, в това число и нови такива, осигуряващи социална активност и включване, най-вече персонални услуги и услуги за приобщаващо образование, подкрепена и интегрирана заетост и др.; преодоляване на неудачите и успешно развитие на процеса на деинституционализация на услугите за деца и стартиране на деинституционализация за възрастни; осигуряване на възможности чрез политики, програми и проекти за включване на граждански организации в процеса на реализация на социални политики и социални услуги; при планиране на следващия програмен период за европейско финансиране да се включи необходимостта от завишени инвестиции и финансиране в социални сектор, със възможност за устойчивост на дейностите и услугите и създаване на условия за активно включване на гражданския сектор и други юридически лица; ускоряване процеса на възлагане изпълнението на социални услуги от външни доставчици, в това число неправителствени организации, лично и професионално обвързани с нуждаещите се, притежаващи капацитет и реализиращи качествени услуги; разширяване видовете и обхвата на социалните услуги, както и източниците на тяхното финансиране; подобряване капацитета на доставчиците, разширяване мрежата в цялата страна, повишаване качеството и ефективността на услугите; реализиране на принос за премахване на „кухи“ услуги и такива с незапълнен капацитет; разработване и въвеждане на сертификат за наличие на капацитет, експертиза, лоялност и качество на дейността на доставчиците.

Вторият панел в рамките на форума включваше национален семинар с международно участие на тема „Приобщаващо образование“.