На 19 юни 2012 г., София се проведе начална работна среща – семинар «Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”

На 19 юни 2012 г., София се проведе начална работна среща – семинар «Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”, организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Knowledge Center Social Europe – Белгия и Сдружение „Хоризонти”

Работната среща-семинар се организира по Проект „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-7.0.01-0082-С-0001, с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Непосредствено преди стартирането на семинара се проведе и начална работна среща с чуждестранните партньори по проекта за уточняване изпълнението на дейностите.

Заложената в проекта идея е да се предостави възможност на НФРИ, организация „Хоризонти” и техните членове, да черпят от опита на Белгия в областта на социалната интеграция на хора с увреждания чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, съвместно разработване на адаптирани програми и мерки, при които се очаква добавена стойност за политиките и програмите за заетост на хора с увреждания в България.

В рамките на работната среща-семинар бяха представени: целите и партньорите по проекта „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания” и по-важните аспекти в политиките за осигуряване на заетост на хора с увреждания в България.

След семинара се проведе и работна среща на екипа и експертите по проекта.