През м.юли национално представителните организации на и за хора с увреждания внесоха три проекта в сферата на социалната политика в Министерство на труда и социалната политика

- за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критерии за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания.

С проекта за промени организациите си поставяме за цел:

 • Повишаване на социалният ефект от дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет;
 • Усъвършенстване на режима за представителност на национално равнище на организациите на и за хора с увреждания;
 • Засилване на контрола за изпълнение на критериите за национално представителство;
 • Въвеждане на контрол по изпълнението на решенията на Националния съвет и на тяхната ефективност.
 • Повишаване на прозрачността на дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и на национално представителните организации на и за хора с увреждания;
 • Осигуряване на необходимия административен капацитет и финансово обезпечаване дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

- предложения по Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Република България (2012 – 2014).

С направените предложения и активен диалог с гражданските обединения на хората с увреждания си поставяме за цел: формиране и регламентиране на нова социална политика, допринасяща за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и пълноценната им интеграция в обществото:

 • Въвеждане на универсалния дизайн;
 • Създаване на условия за достъпност на стоки и услуги за хора с увреждания;
 • Създаване на специализирани схеми по Оперативните програми на РБългария от структурните фондове на ЕС в следващия програмен период за социално включване на хората с увреждания – образование, заетост, достъпност, транспорт, жилищна политика и др.;
 • Създаване на условия за информационна достъпност съобразена с вида на уврежданията - визуално представяне на текст, брайлова азбука, тактилна комуникация, уголемени шрифтове, достъпни мултимедии, както и всякакви писмени, звукови, на опростен език, дикторски, допълващи и алтернативни способи, средства и формати за комуникация, включително достъпни информационни и съобщителни технологии;
 • Гарантиран достъп до образование, квалификация и преквалификация, спазвайки европейския принцип „Учене през целия живот”. (В Германия напр. лицето заплаща 1/3, работодателя 1/3 и Бюрото по труда 1/3 за професионална квалификация и преквалификация, а човека с увреждане не дължи разход. ½ е за сметка на Бюрото по труда, ½ е за сметка на работодателя.)
 • Прилагане на индивидуален подход при въвеждането на принципите на специализирано професионално ориентиране за хората с увреждания.
 • Въвеждане на модела на Подкрепена заетост, особено за лицата с интелектуални затруднения, като инструмент за навлизане в открития трудов пазар.
 • Разработване и прилагане на мерки с икономически стимули за подкрепа на работодатели в обичайна работна среда, с цел създаване на работни места за хора с увреждания.
 • Подкрепящи мерки към общността, в която живеят хората с увреждания – в семейна среда чрез завишаване на плащанията за семейства, грижещи се за деца и лица с увреждания.
 • Предотвратяване на практиката да се отнемат права на хората с увреждания, поради установени злоупотреби от частен характер чрез оптимизиранте на законодателството в тази насока.
 • Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване за хората с увреждания в България, като се създадат условия за преодоляване на липсата на: инфраструктура с достъпна архитектурна среда за достъп до лечебните заведения; специализиран транспорт за хората с увреждания в отдалечените населени места; специалисти в извънболничната помощ в отдалечените населени места и т.н.
 • Създаване на условия за достъп на хората с увреждания до съвременни медицински изделия и помощно-технически средства, приспособления и съоръжения и въвеждане на нови изделия, чрез гарантирано финансиране от страна на държавата.
 • Създаване на равни възможности отглеждане на деца и на лица с увреждания: в защитено жилище, в семейството, в приемни семества;

- предложение за актуализиране и включване на нови стоки и услуги, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки (приет с Решение № 835/2006 г. на Министерския съвет).

Тази актуализация е в съответствие и с чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 16в, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. На основание параграф 89 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

(Обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г.), в сила от 1 май 2012 г., национално представителните организации на и за хора с увреждания подготвиха предложение за актуализиране на Списъка на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки.