Националната федерация на работодателите на инвалиди е одобрена като партньор по Проект с международно участие: „Изследване на бариери, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания чрез професионалното образование и об

Секторна програма „Леонардо Да Винчи“

Чрез Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Брюксел и съвместно с други организации на и за хора с увреждания от страни членки на ЕС се включваме в това партньорство, което обединява дълбок опит, експертиза и знания в предоставянето и разработването на широк спектър от услуги за хора с увреждания. В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и прилагайки принципно дефиницията на ООН за „инвалидност“ по въпросите за прехода към програми и услуги за заетост има ясни доказателства, че хората с увреждания, които преминават от образование към заетост, са или ограничени или възпрепятствани да достигнат заетост или да се издържат в работна среда. Съществуват най-различни бариери, които на практика възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото на равна основа с останалите граждани

Това партньорство в сферата на професионалното образование и обучение обхваща организации от 10 страни (Австрия, Белгия, България, Гърция, Ирландия, Италия, Малта, Франция, Холандия и Хърватска) цели да представи опита на Европейския съюз и взаимно сътрудничество да изследва описаните по-горе бариери. Проектът предлага да идентифицира, класифицира и сравни преградите, които са широко разпространени или типични за всички партньори, да разработи общ инструментариум от най-добри практики и набор от препоръки, които ще имат за цел да подпомогнат и подкрепят съответните заинтересовани страни при намаляването и/или преодоляването на тези бариери.

Специфичните цели на партньорството са:

  • Да се идентифицират, категоризират и сравнят трудностите, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания във всички партньорски страни;
  • Да се разработи общ инструментариум за да се овластят хората с увреждания за да превъзмогнат тези бариери;
  • Да се изработи набор от препоръки за повишаване на осведомеността сред властите и всички заинтересовани страни;
  • Да се изработи шаблон на добри практики за изследването на бариерите, който да се използва сред страните членки;
  • Да се подобри процесът на преход и резултатите от образование към заетост на хора с увреждания.

Основните цели на партньорството са:

  • Да се подобри пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда;
  • Да се допринесе за по-голяма заетост и сигурност на заетостта;
  • Да се допринесе за трансфер на общи инструменти и иновативни практики между държавите-членки;
  • Да се подобри ориентирането и консултирането на лица, които са в преход от училище към работа.

Партньорите по проекта са следните:

Фондация COPE (ИРЛАНДИЯ), Национална федерация на работодателите на инвалиди (БЪЛГАРИЯ), Национален алианс за социална отговорност (БЪЛГАРИЯ), Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (БЕЛГИЯ), Университет в Загреб - Факултет по земеделие (ХЪРВАТСКА), Асоциация за промоциране на равни възможности (ХЪРВАТСКА), КАРИТАС за хора с увреждания (АВСТРИЯ), Австрийски център за професионално обучение и рехабилитация (АВСТРИЯ), Инновия - услуги и консултации за равни възможности ООД (АВСТРИЯ), Стайнметс де Компаан (ХОЛАНДИЯ), Център Габриел - Обществена здравна функция, социално здравни действия (ФРАНЦИЯ), Училищна асоциация Вива онлус (ИТАЛИЯ), Институт за реабилитация в общността (ГЪРЦИЯ), Колеж Мария Реджина, Дън Мануел Атард Ресурсен център за обучение на младежи и възрастни (МАЛТА).

Проектът ще стартира през м.септември 2012 г.