Публикувана е Покана за приемане на проектни предложения по схема BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” с краен срок: 26 ноември 2012 г., 16.30 ч.

ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ:

- Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея;

- Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;

- Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

- Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;

- Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

За кандидати малки и средни предприятия – не се изисква собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата. За кандидати големи предприятия – съфинансирането е в размер на 20% от стойността на договора.

За повече информация http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5375