09.10.2012 - Заседание на НСИХУ към МС

На 09 октомври 2012 се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет с участието на министъра на труда и социалната политика, г-н Тотю Младенов и заместник министъра на труда и социалната политика, г-жа Валентина Симеонова. Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на План за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба и политики в областта на хората е увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Република България (2013 - 2014);

2. Предоставяне на информация за дейността па междуведомствените работни групи за разработване на стратегически документи, както следва:

Проект на Актуализирана стратегия по заетостта на РБългария 2013 - 2020 г.

Проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;

Проект на Национална стратегия за дългосрочна грижа.

3. Обсъждане и приемане на предложение на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с новите оперативни програми по Програмен период 2014-2020 г.

4. Информация относно предвиждани промени в медицинската експертиза.

5. Информация за работата на междуведомствената работната група по реда и начина за изплащане на 25-те процента от социалната инвалидна пенсия по отменения чл.101 от КСО.

С това заседание, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания прие окончателния вариант на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба и политики в областта на хората е увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Република България (2013 - 2014), който в следващите дни, предстои да бъде приет от Министерски съвет.

НСИХУ прие предложението на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с новите оперативни програми по Програмен период 2014-2020 г., което предложение ще бъде внесено в министерствата, отговорни за разработването на четири оперативни програми - Развитие на човешките ресурси, Регионално развитие, Иновации и предприемачество, Програма за развитие на селските райони.