На 17 октомври 2012 г. Правителството одобри План за привеждане на нормативната уредба в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания

Министерският съвет прие двугодишен План за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Прилагането на Конвенцията като част от вътрешното право на страната изисква наличието и спазването на ясен план за изпълнение на поетите задължения, който да очертава конкретните стъпки и определя ясно ролята и функциите на отделните държавни органи и заинтересовани страни. Адаптирането на българското законодателство в неговата пълнота с изискванията на Конвенцията е продължителен процес и неговото успешно протичане предполага активното включване и сътрудничество с неправителствени организации и хора с увреждания на всеки един етап на планиране на мерки, тяхното обсъждане, приемане, прилагане и мониторинг.

Двугодишният план за действие съдържа 10 стратегически цели: определяне на отговорни органи за координация и мониторинг на Конвенцията; формиране на експертна група по координация на изпълнението на плана за действие; изработване на концепции за промени в нормативната уредба; извършване на промени в нормативната уредба; ратифициране на Допълнителния протокол; създаване на орган от независими експерти съгласно чл. 33.2 на Конвенцията; прилагане на чл. 8 от Конвенцията – Повишаване на общественото съзнание и промяна на нагласите по правата на хората с увреждания; изготвяне на първия доклад до Комитета на ООН за правата на хората с увреждания; изготвяне на дългосрочна национална стратегия за правата на хората с увреждания в контекста на прилагането на Конвенцията; отпечатване на лесна за четене версия на текста на Конвенцията.