Съобщение на ЕК, Брюксел, 1510.2012 г. - МСП в Европа са на кръстопът: необходима е още стратегическа подкрепа, за да се помогне на възстановяването.

Малките и средните предприятия (МСП) в Европа продължават да се борят за своето възстановяване. Ако вземем ЕС като цяло, досега усилията им успяха да доведат до растеж без разкриване на нови работни места, както показаха и разнопосочните тенденции във всичките 27 държави членки. В Брюксел днес — първия ден на Европейска седмица на МСП за 2012 г., Европейската комисия оповести резултатите от доклада за 2012 г. относно прегледа на резултатите на МСП и резюмето на показателите за напредъка на МСП във всички държави — членки на ЕС. Въпреки трудната обстановка МСП — гръбнакът на европейската икономика, отстояваха на своето. Делът на МСП е над 98 % от всички предприятия или около 20,7 милиона предприятия и над 87 милиона служители. Преобладаващата част от МСП, а именно 92,2%, са микропредприятия с по-малко от десет служители. Изчислено е, че МСП представляват 67 % от общия процент на заетост и 58 % от брутната добавена стойностБрутната добавена стойност (БДС) обхваща амортизация, възнаграждаване на труда, капитал и предприемачески риск. БДС е това, което остава след приспадането на междинните разходи от продажбите или оборота.

Тенденциите в държавите членки се различават все повече, а все още чакаме положителен знак в областта на заетостта. В една такава нестабилна ситуация повратна роля могат да изиграят решителните действия на политиката, които да окажат влияние върху факторите, предопределящи растежа на МСП.