На 25 и 26 октомври 2012 г. в Брюксел се проведе Работен форум по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

На 25 и 26 октомври 2012 в Брюксел Председателят на НФРИ Елка Тодорова, в качеството си на зам.-председател на НСИХУ към МС, взе участие от страна на българската делегация, поканена от Европейския съюз, в годишния Работен форум по прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в ЕС. Форумът се организира от Европейската комисия от 2010 година, като цели предоставянето на платформа за взаимно информиране и обмен на добри практики между основните заинтересовани страни, участващи в механизмите на страните членки, съгласно чл. 33 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на национално и европейско ниво, представители на гражданското общество, на организации на хора с увреждания, институциите на ЕС и други международни органи. Таз-годишния форум се фокусира върху практическото прилагане на Конвенцията, със специален фокус към овластяването на гражданското общество и неговите структури с цел ефективно да допринесат в този процес. Обсъдени бяха въпроси, свързани със защитата, популяризирането и мониторинга (събирането на статистически данни, изработването на добри индикатори и др.) на правата на хората с увреждания в страните членки.