На 1 декември т.г. Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания стартира Проект „Равни възможности, реализация, развитие” по схема BG051PO001-5.1.05 “СЪПРИЧАСТНОСТ”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съ

Основни дейности:

• Мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани - Организиране и провеждане на Първо Национално изложение на открито «Дни на равните възможности»; Организиране и провеждане на един национален форум и шест регионални форума.

• Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на центрове за подкрепа. Предоставяне на алтернативни социални услуги от новосъздадените 7 Центъра за подкрепа за хора с увреждания в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград. Обучение на екипите на центровете. Семинар за наставници по професионална рехабилитация за въвеждане на новопостъпилите в трудовия процес. Предоставяне на специализирани социални услуги - предоставяне на специализирана трудова медиация (посредничество и асистиране), осигуряване на специализирана мобилна услуга “от врата до врата” за хора с тежки двигателни и множествени увреждания;

• Проучване потребностите и разработване на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост; извеждане на предложения за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално ниво.

• Активни мерки в подкрепа на социалната икономика - Провеждане на специализиран семинар по ключови компетенции «Придобиване на социални умения за само- помощ и работа в смесени колективи в специализираните предприятия» на заети лица в социалната икономика (специализирани предприятия).

Дейностите по проекта са насочени към:

• хора с увреждания в трудова активна възраст на територията на 6-те района на планиране;

• специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания;

• неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция;

• изследователя работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната;

• представители на различни общности.

Проектът стартира на 01.12.2012 г. и се очаква да завърши в края на месец март 2014 г.