От 21 до 26 януари 2013 г. организации работещи в сферата на хората с увреждания, в т.ч. специализирани предприятия, членове на федерацията, се запознаха с белгийския опит в областта

В седмицата от 21 до 26 януари т.г. се проведе обмяна на опит в Белгия на организации работещи в сферата на хората с увреждания, в т.ч. специализирани предприятия, членове на федерацията, по проекта на НФРИ „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР.

На 21 януари българската делегация - Иванка Пискова - Стопански дейности КЦМ АД, Георги Филипов – ГИФ ООД, Доброслав Илиев - Глобал Консулт БГ ЕООД, Нина Драгнева - Пролет ЕООД, Мими Иванова - Мир-И ЕООД, Атанас Раленеков - Райна Княгиня ООД, Нели Щонова - Сдружение Хоризонти, Йордан Димитров – БИТСП, Калина Димитрова - БИТСП-проектни консултанти ООД, Вера Велева – НФРИ, беше приета от фламандските власти - Отдела по труда и социалната икономика към Министерство по заетостта и социалната икономика във Фландрия. Участниците бяха запознати с фламандската политика за заетост на хора с увреждания, позиция и дейности в сферата на заетостта и увреждането; Стратегията по социална икономика в периода 2009-2014 г.

На 22 и на 24 януари бяха посетени четири защитени предприятия Mivas в гр.Лиер, WAG в гр.Мерксем, ZKW в гр.Херенталс и Amival в гр. Търнхаут. На участниците във визитата беше представена защитената заетост във Фландрия и на секторите, покрити от VLAB, Федерацията на защитените работилници, след което бяха презентирани добрите практики на четирите предприятия.

На 23 януари участниците във визитата се запознаха с опита на GTB– Специализиран център за ориентиране на хора с увреждания в гр.Льовейн. Центърът представи процеса на предоставяната подкрепа за хората с увреждания на отворения пазар на труда и в защитени предприятия; целевите групи на центъра; предоставяното кариерно консултиране за безработни и заети хора с увреждане; подкрепа на предприемачеството на хора с увреждания; предварителната пътека (предварителна професионална рехабилитация) за най-отдалечените от пазара на труда; ориентирането и консултирането на лицата. Беше представен опитът и на:

- GA - Специализиран център за оценка на трудовите умения на хората с увреждания;

- GOB, която организация предлага услуги за специализирано професионално обучение и подкрепа и се фокусира основно върху хора с увреждания, които могат да си намерят работа на отворения пазар на труда с помоща на специализирано обучение и посредничество за да запазят работата си;

- Фламандската агенция по трудово посредничество (VDAB);

- Jobkanaal, безплатен инструмент за набиране на персонал за работодатели и предлагащ подходящи и мотивирани кандидати за работа от групи в неравностойно положение.

На 25 януари във Фламандската агенция по трудово посредничество беше представен модела за развитие на заетостта за хора с увреждания във Фландрия и модела за оценка на неработоспособността.