ПРОЕКТ НА НФРИ „ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ – НОВА ФОРМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ”

05.11.2010 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

2007-2013

 

Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06

“Социални услуги за социално включване”

 

П Р О Е К Т

„Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”

Регистрационен номер на договора  

BG051PO001-5.2.06-0252-C-0001

 

Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България

 

„Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Общата стойност на проекта е 104 172.87 лева.

 

Проектът се управлява от Националната федерация на работодателите на инвалиди.

 

 

 

Заложената в проекта идея е да се разширят възможностите за посредничество и асистиране на хората с увреждания за намиране на работа, вкл. електронно базирано посредничество, за преодоляване на социалното и електронното изключване.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  • Прилагане на иновативни подходи чрез «Бюро за трудово посредничество и асистиране»  и он-лайн обучения за превенция и преодоляване на социалното изключване на хора с увреждания.
  • Насърчаване и провеждане на  политика за широко прилагане на трудовото посредничеството и асистирането за наемане на работа на хора с увреждания – за работодателите; за доставчиците на услуги; за самите лица с увреждания, което е и в контекста на стратегиите на ЕС и целите за създаване на социално включване.
  • Създаване на социални компетенции на трудови посредници (медиатори) в доставчиците на услуги за предоставяне на услугата на територията на страната в 6-те планови района, за бъдещото развитие на тези услугите за трудово посредничество и асистиране на хора с увреждания.
  • Провеждане на национални информационни кампании за информиране на обществеността за възможностите на посредничеството и асистирането при наемане на работа на хора с увреждания.

 

Целеви групи: Хора с увреждания търсещи заетост на територията на

6-те планови района на планиране в страната.

 

Основни дейности:

  • Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на иновативната услуга „Бюро за трудово посредничество и асистиране”.
  • Изграждане на „Бюро за трудово посредничество и асистиране” при намирането на работа на хора с увреждания.
  • Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализираните обучителни семинари.
  • Провеждане на специализирани обучителни семинара в модулите: „Посредничество и асистиране”, „Електронно базирано посредничество”, „Он-лайн обучения за наемане на работа”, „Он-лайн обучения за започване на самостоятелен бизнес”.
  • Визуализация и публичност.

БРОШУРА 1

БРОШУРА 2