Агенцията за хора с увреждания обяви конкурси за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда за работодатели по чл.28 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят по новата Методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:

• максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.

• краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:00 часа на 15.04.2013 г.

2. По раздел IІI от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост/:

• максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

• краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:00 часа на 08.05.2013 г.

Допълнителна информация:

• Исканата сума за едно проектно предложение съобразно 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от НОВАТА Методика.

• При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от НОВАТА Методика.

• Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса.

• Проектите се подават на хартиен носител – в четири екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.

• Конкурсната документация можете да намерите в Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания, в рубриката Проекти и програми, от там подрубриката „ Работодатели - чл.28” : http://ahu.mlsp.government.bg/

Телефони за справка в Агенцията за хората с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73