ПОКАНА за семинар ”Иновативни политики в професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”

П О К А Н А

за семинар

”Иновативни политики в професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”

20 март 2013 г., Пловдив

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ

в партньорство с

KNOWLEDGE CENTER SOCIAL EUROPE – Белгия

и

СДРУЖЕНИЕ „ХОРИЗОНТИ”

Имат удоволствието да Ви поканят на семинар „Предизвикателства за социално включване чрез професионална рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, която ще се проведе на 20-ти март 2013 г. (сряда) от 14.30 часа в гр.Пловдив, Хотел Санкт Петербург, зала „Дружба”, бул. "България" N 97.

В рамките на семинара ще бъдат представени:

- Проект „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”- дейности и резултати;

- Добри практики от България и Белгия;

- Възможности за внедряване и адаптиране на белгийски политики и практики в България в областта на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания;

- Възможности на европейските фондове за изграждане на пратньорства и споделяне на интернационален опит.

- Заключителният семинар се организира по Проект „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-7.0.01-0082-С-0001 и е насочена към представители на неправителствения сектор, бизнеса, работодатели, медии.

Не се дължи такса участие.

За повече информация: тел./факс: 02 986 53 00; е-mail: nfri@abv.bg

Приложение:

Покана..

С уважение,

Елка Тодорова

Ръководител на проекта и

Председател на УС на

Националната федерация на работодателите на инвалиди

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Националната федерация на работодатели на инвалиди и при никакви обстоятелства не може да се приема , че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика