П О К А Н А за членовете на НФРИ за участие в Редовно Общо събрание на федерацията

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на НФРИ на 27.06.2022 г. от 15.30 ч. в  конферентната зала на Мидалидаре хотел и Спа, с. Могилово, Община Чирпан, област Стара Загора, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НФРИ през 2021 г.

Докл.: председателя на УС

2. Отчет за дейността на Контролния съвет на НФРИ през 2021 г.

Докл.: председателя на КС

3. Годишен финансов отчет на НФРИ за 2021 г. Приемане на баланса и отчета за приходите и разходите на НФРИ за  2021 г.

Докл.: председателя на УС

4. Промяна наименованието на сдружението.

Докл.: председателя на УС

5. Промяна адреса на сдружението.

Докл.: председателя на УС

6. Приемане на Нов Устав на сдружението.

Докл.: председателя на УС

7. Програма за дейността на НФРИ през 2022 г.

Докл.: председателя на УС

8. Приемане на бюджет на НФРИ за 2022 г.

Докл.: председателя на УС

9. Приемане на решения на Общото събрание.

Докл.: председателя на комисията по предложенията

10. Избор на ръководни органи на сдружението.

Докл.: председателя на комисията по избора