Годишен форум на Микрофинанс център за Централна и Източна Европа на 22.06.2023 г. в гр.София

Фотография

Фотография

На 22 юни в София се проведе Годишен форум на Микрофинанс център за Централна и Източна Европа.

Темата на събитието беше създаване на заетост чрез финансови инструменти за микрофинансиране – възможности за подкрепа на стартиращи и социални предприятия.

Участие във форума взеха зам.-ген.директор на ГД Заетост, социално въпроси и приобщаване, ЕК Адриана Сукова, председателя на Европейсия иновативен фонд Светослава Георгиева, представители от Европейския инвестиционен фонд, Банката за развитие на СУ,БТПП, ИСС на РБ, АНМСП, БЦНП и много представители от неправителствения сектор, бизнеса и институциите. От НФРИ участие взеха Е.Тодорова и К.Иванова.

В различни панели бяха разгледани темите: как националните политики кореспондират на европейската визия за подкрепа и развитие на сектора на социалната икономика и предприемачеството; какви са финансовите инструменти за подкрепа на стартиращи, микро-и социални предприятия; възможностите за подпомагане на социалното предприемачество чрез финансови инструменти; финансиране на социалните иновации. Беше направен опит да се очертаят стъпките за внедряване на приоритетния за Европа Social Economy Action Plan, който касае мерките на европейско ниво, водещи до подобряване средата на функциониране на социалната икономика с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Участници споделиха акумулирания опит в областта на социалната икономика и включващото предприемачество чрез финансови инструменти, както и добри практики, и научени уроци от микрофинансиращия сектор.

Интерес представляваше панела за финансови инструменти за социални предприемачи, част от Годишния форум на Microfinance Centre за Централна и Източна Европа, за дискусията по въпросите за по-достъпни и ефективни инструменти за социални предприемачи. Година и половина след като Европейската комисия прие План за действие, с който цели да насърчи социалната икономика, на 13 юни тази година Комисията даде и препоръка за приемане на рамкови условия и обяви специално създаден портал, който ще събира информация за възможности, финансиране и развитие на социалната икономика в страните членки.