AccessibleEU България – Достъпна заетост

Фотография

На 20 март 2024 г. Валентина Христакева представи добрата практика за достъпна заетост на хора с психични разстройства от ГИП-София ЕООД, член на федерацията. Събитието е част от международния проект AccessibleEU – Европейски ресурсен център за достъпност, финансиран от Европейската комисия, с участието на държавите членки на ЕС и се организира от Фондация „Институт за социални услуги в общността“, която е партньор по проекта.

Участие взеха представители на МТСП, АСП, АЗ, АХУ, АКСУ, Дирекции Бюро по труда, Столична община, СУ „Св.Кл.Охридски”, доставчици на социални услуги, НПО, хора с увреждания и застъпници с кауза. От страна на НФРИ участие взеха Е.Тодорова и К.Иванова.

За специфичните възможности за трудова заетост на хора със сензорни увреждания, интелектуални затруднения и хора с нисък ръст говориха Аглика Недкова – Фондация „Хоризонти“, Иво Борджиев – Фондация „Светът на Мария“, Теодора Будакова от ЦСРИ за хора с нисък ръст и Ашод Дерандонян от Фондация „Заслушай се“. Вдъхновяващи лични истории споделиха Росица Николова от Арт ателие „Творилница“, Аглика и Михаил Недкови от Фондация „Хоризонти“, Дебора от Дневен център „Светове“. Мариана Алберт от Медицински колеж и Валентина Георгиева от Дружество „Знание“ представиха програми за професионално обучение на хора със зрителни увреждания и хора, които са били зависими, осигуряващи квалифиция за заетост в системата на здравно-социалните услуги.

Ангел Петров от Access Drum представи процеса на изработване и тестване за достъпност на иновативни IT продукти с участието на хора със зрителни увреждания.

Стели Петева – Национален експерт по проект AccessibleEU, представи развитието на проекта през 2024 г. и значимостта на общите усилия за изграждане на достъпна среда за заетост.