Роля и дейности

Усилията на Националната федерация на работодателите на инвалиди са насочени към:

 • интеграция и трудова рехабилитация;
 • укрепване и повишаване на капацитета на специализираните предприятия, съдействие и координация на усилията на специализираните предприятия с оглед търсенето на по-добри позиции на пазара и възможности за трудова реализация на хора­та с увреждания, включително и чрез различни местни и международни изложения и форуми;
 • организиране на обмен на информация необходима за социалното включване, сътрудничество и подобряване условията на труд за хората с увреждания;
 • повишаване на конкурентноспособността на специализираните предприятия за хора с увреждания;
 • създаване на предпоставки за подобряване на производствено-стопанските и икономиче­ски резултати във фирмите чрез обновяване на технологиите и машинния парк въз основа участие в бизнес-конкурси;
 • подобряване достъпа на специализираните предприятия до участие с проекти по национални и европейски фондове и програми
 • подготовка и консултации по въвеждане на евростандартите;
 • информационно обслужване на членовете си, организиране на курсове за обучение, квали­фикация и преквалификация на заетите лица с увреждания и мениджърския състав на специализираните предприятия;
 • обмен на информация чрез Информационния бюлетин на НФРИ;
 • насърчаване на предприемачеството на лица с увреждания чрез започване на самостоятелен бизнес;
 • повишаване степента на информираност на обществото за възможностите на хората с увреждания и промяна в нагласите на работодателите спрямо наемането на хора с увреждания чрез организиране на национални и регионални форуми.