КОНТАКТИ

гр.София 1000
бул. "Г.С.Раковски" 99
тел.: 02 986 53 00
факс: 02 986 53 00
моб.: 0884 000 881
e-mail: nfri@abv.bg
Председател: Елка Тодорова

Полезни връзки

Народно събрание

Министерски съвет

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на Икономиката, енергетиката и туризма

Управление на Европейските Фондове

Национална Здравноосигурителна Каса

Национален Осигурителен Институт

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Списък на Общините в България

Агенция за хората с увреждания

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ИАНМСП

Агенция по заетостта

Агенция за социално подпомагане

Европейски социален фонд

Структурни фондове на ЕС

Европейска Асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

Европейска коалиция за живот в общността

Портал на Европейския Сьюз

Европейска Комисия

GLADNET (Глобална приложна мрежа за изследвания и информация свързани със сектора на хората с увреждания)

Европейска комисия - Интеграция на хора с увреждания

EUSE (Европейски съюз за подкрепена заетост)

WASE (Световна асоциация за подкрепена заетост)

Европейски Парламент

Регистър на обществените поръчки

Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Европейски форум на хората с увреждания

buro.nfri.bg