Нормативна уредба

1. Конвенция за правата на хората с увреждания

2. Закон за интеграция на хората с увреждания

3. Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

4. Закон за защита от дискриминация

5. Закон за кооперациите

6. Закон за военноинвалидите и военнопострадалите

7. Закон за юридическите лица с нестопанска цел

8. Закон за малките и средните предприятия – извадка

9. Закон за насърчаване на заетостта

10. Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

11. Закон за социално подпомагане

12. Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

13. Закон за обществените поръчки – извадка

14. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки – извадка

15. Решение N 835/6.12.2006 г. за утвърждаване Списък на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки

16. Наредба за трудоустрояването

17. Наредба за медицинската експертиза

18. Наредба № 2 от 27 юли 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

19. НАРЕДБА за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)

20. Кодекс на труда – извадка

21. Кодекс за социалното осигуряване – извадка

22. Закон за корпоративното подоходно облагане – извадка

23. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62

24. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121