Национални и европейски проекти

2013-2014 „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”

Чрез Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Брюксел и съвместно с други организации на и за хора с увреждания от страни членки на ЕС, НФРИ включва в това партньорство, което обединява дълбок опит, експертиза и знания в предоставянето и разработването на широк спектър от услуги за хора с увреждания.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се управлява в партньорство с Центъра за професионално обучение и рехабилитация, Австрия (BBRZ O)

Заложената в проекта идея е изграждане на платформа за обмяна на опит, знания и добри практики в сферата на социалното предприемачество чрез е-включване и дигитални компетенции за заетост на хора с увреждания.

Основни дейности:

- Проучване на добри практики за в областта на е-включване в социални предприятия, които са реализирани в Австрия и България, въз основа на които да се разработят стратегии за е-включване и онлайн присъствие за предприятията от социалната икономика под формата на корпоративни практики.

- Запознаване с австрийския опит в областта на е-включване и дигиталните компетенции чрез посещения на място в Австрия.

- Провеждане на социални експерименти: внедряване на иновативни модели, изграждане на умения за е-включване и развитие на нови дигитални компетентности които да предоставят практически насоки в изграждането и промоцирането на онлайн облика на специализираните предприятия на и за хора с увреждане, чрез провеждането на работни специализирани уърк-шопове за повишаване на дигиталните компетенции и подкрепа за поддържането и подобряването на тяхната онлайн идентичност, изработване на онлайн система за управление на връзките с клиентите и др.

- Разпространение на опит и промоциране на проекта посредством различни информационни събития за да се достигне до максимално голям брой заинтересовани страни, които да се запознаят с австрийския опит и натрупани знания в областите на е-включване и развитие на дигиталните компетентности.

Дейностите по проекта са насочени към:

- заети лица в социалните предприятия за хора с увреждания;

- специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания;

- неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост.

Специфична цели:

- Партньорство и сътрудничество между австрийски и български неправителствени организации с фокус върху е-включване и дигитални компетенции в социалните предприятия осигуряващи заетост на хората с увреждания.

- Запознаване с и разпространяване на опита на Австрия в областта на е-включване и дигитални компетенции за заетост за хора с увреждания за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия.

Проектът стартира на 1 юли 2013 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

2012-2014 - Проект с международно участие: „Изследване на бариери, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания чрез професионалното образование и обучение“ (накратко „BITSE”) по Програма за учене през целия живот, Секторна програма „Леонардо Да Винчи“

Чрез Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Брюксел и съвместно с други организации на и за хора с увреждания от страни членки на ЕС, НФРИ включва в това партньорство, което обединява дълбок опит, експертиза и знания в предоставянето и разработването на широк спектър от услуги за хора с увреждания.

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания са на лице ясни доказателства, че хората с увреждания, които преминават от образование към заетост, са или ограничени или възпрепятствани да достигнат заетост или да се издържат в работна среда. Съществуват най-различни бариери, които на практика възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото на равна основа с останалите граждани

Това партньорство в сферата на професионалното образование и обучение обхваща организации от 10 страни, членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Гърция, Ирландия, Италия, Малта, Франция, Холандия и Хърватска) цели да представи опита на Европейския съюз и взаимно сътрудничество да изследва описаните по-горе бариери. Проектът предлага да идентифицира, класифицира и сравни преградите, които са широко разпространени или типични за всички партньори, да разработи общ инструментариум от най-добри практики и набор от препоръки, които ще имат за цел да подпомогнат и подкрепят съответните заинтересовани страни при намаляването и/или преодоляването на тези бариери.

Специфичните цели на партньорството са:

• Да се идентифицират, категоризират и сравнят трудностите, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания във всички партньорски страни;

• Да се разработи общ инструментариум за да се овластят хората с увреждания за да превъзмогнат тези бариери;

• Да се изработи набор от препоръки за повишаване на осведомеността сред властите и всички заинтересовани страни;

• Да се изработи шаблон на добри практики за изследването на бариерите, който да се използва сред страните членки;

• Да се подобри процесът на преход и резултатите от образование към заетост на хора с увреждания.

Основните цели на партньорството са:

• Да се подобри пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда;

• Да се допринесе за по-голяма заетост и сигурност на заетостта;

• Да се допринесе за трансфер на общи инструменти и иновативни практики между държавите-членки;

• Да се подобри ориентирането и консултирането на лица, които са в преход от училище към работа.

Партньорите по проекта са:

• Фондация COPE (ИРЛАНДИЯ);

• Национална федерация на работодателите на инвалиди (БЪЛГАРИЯ);

• Национален алианс за социална отговорност (БЪЛГАРИЯ);

• Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (БЕЛГИЯ);

• Университет в Загреб - Факултет по земеделие (ХЪРВАТСКА);

• Асоциация за промоциране на равни възможности (ХЪРВАТСКА);

• КАРИТАС за хора с увреждания (АВСТРИЯ);

• Австрийски център за професионално обучение и рехабилитация (АВСТРИЯ);

• Инновия - услуги и консултации за равни възможности ООД (АВСТРИЯ);

• Стайнметс де Компаан (ХОЛАНДИЯ);

• Център Габриел - Обществена здравна функция, социално здравни действия (ФРАНЦИЯ);

• Училищна асоциация Вива онлус (ИТАЛИЯ);

• Институт за реабилитация в общността (ГЪРЦИЯ);

• Колеж Мария Реджина, Дън Мануел Атард Ресурсен център за обучение на младежи и възрастни (МАЛТА).

 • Брошура BITSE
 • Бюлетин 1 на BITSE, м. април 2013 г.
 • Бюлетин 2 на BITSE, м. октомври 2013 г.
 • Разработване, класиране и управление на проекти – верния път за издигане ролята на НФРИ като коректив и партньор на държавната и местните власти за разрешаване проблемите на хората с увреждания.

  С финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания, Столичен общински съвет, Оперативните програми на ЕС чрез Европейския социален фонд и други донори са реализирани няколко проекти от федерацията.

  2012-2013 Проект „Иновативни мерки в сферата на прфесионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хора с увреждания”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.

  Заложената в проекта идея е да се предостави възможност на НФРИ и организация „Хоризонти”, както и на тяхни партньори и членове, да черпят от опита на Белгия в областта на социалната интеграция на хора с увреждания чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, съвместно разработване на адаптирани програми и мерки, при които се очаква добавена стойност за политиките и програмите за заетост на хора с увреждания в България.

  Основни дейности:

  • Изследване на практики за социално включване чрез трудова заетост на Белгия, където съществува силно развита и иновативна система за социална интеграция;
  • Събиране на някои добри български практики заедно с белгийските с цел обмяна на опит между партньорските организации;
  • Адаптиране на белгийския опит спрямо условията в България под формата на предложения за политики, програми, мерки, корпоративни практики и т.н.;
  • Посещение на място с цел запознаване с белгийския опит на представители на организации, които работят за осиигуряването на трудова заетост на хора с увреждания;
  • Организиране на два семинара в Белгия и България с цел дискутиране на възможните решения за ефективна и ефикасна социална интеграция чрез трудова заетост;
  • Издаване на сборник добри практики и сборник с адаптирани политики и програми за социално включване чрез трудова заетост, ориентиране и професионална рехабилитация.

  Дейностите по проекта са насочени към:

  • 200,000 хора с увреждания в трудова активна възраст;
  • Минимум 130 специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания;
  • Минимум 10 неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост;
  • Минимум 8 публични институции работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост;
  • Минимум 20 изследователя работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост.

  Проектът стартира на 1-ви май 2012 г. и се очаква да завърши през месец април 2013 г.

 • Сборник с добри практики
 • Сборник с методически указания за прилагане на белгийския опит в България.
 • 2010-2011 г. – Проект “„Посредничество и електронни услуги – нова форма за достоен живот и преодоляване на социалното изключване”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския Социален фонд на Европейския съюз.

  Заложената в проекта идея е да се разширят възможностите за посредничество и асистиране на хората с увреждания за намиране на работа, вкл. електронно базирано посредничество, за преодоляване на социалното и електронното изключване.

  Основни дейности:

  • Разработване на мрежа от подкрепящи дейности за създаване на иновативната услуга и изграждане на „Бюро за трудово посредничество и асистиране” при намирането на работа на хора с увреждания. Предоставяне на услугата чрез специализирания сайт към бюрото: http://buro.nfri.bg Услугата се предоставя и на място в офиса на НФРИ в София, e-mail: eburo@abv.bg
  • Методическа и организационно-техническа подготовка за провеждане на специализирани обучителни семинари в модулите:

   - „Посредничество и асистиране”;

   - „Електронно базирано посредничество”;

   - „Он-лайн обучения за наемане на работа”;

   - „Он-лайн обучения за започване на самостоятелен бизнес”.

  Чрез проектните дейности по проекта се цели:

  • Насърчаване и провеждане на политика за подкрепена заетост – социални услуги за широко прилагане на трудовото посредничество и асистиране за наемане на работа на хора с увреждания;
  • Подобряване на качеството на социалните услуги за минимум 55 лица с увреждания.
  • Социално и електронно включване на хора със специфични увреждания.
  • Специализирани мероприятия, насочени към индивидуална работа с целевата група.
  • Осигурена заетост на лица с увреждания в рамките на иновативната социална услуга, в т.ч. заетост он-лайн от дома на минимум 10 лица.
  • Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората.

  2010 г. – Проект “Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове» по схема „Училищни и студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

  Като партньор по проекта НФРИ запозна студентите от УНСС с практически дейности по развитие на специфична сфера на социалната икономика, а именно – насърчаване развитието на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, в т.ч. за развитието на малки и микро предприятия. Студентите бяха въведени в условия на реална работна среда чрез конкретни проекти на Федерацията, като практическите занимания се фокусираха върху компонентите: “Политики за прилагане на принципите за учене през целия живот” в една конкретна област на практическото развитие на специализирани и социални предприятия и социална икономика; “разработване и управление на проекти по европейски програми; “разработване на бизнес план по европейски проекти”.

  2009 г. – Проект “Създаване, прилагане и промоция на добри европейски практики осигуряващи достъп до услуги на хора с увреждания”, финансиран по Програма: „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” 2009 на Столична община.

  Чрез проектните дейности по проекта се постигнаха следните резултати:

  * Изградена иновативна локална социална политика на местната власт в СО – Район «Люлин» в сътрудничество с НФРИ при предоставянето на услуги за хора с увреждания;

  * Осигурени условия и механизми за свободен достъп до част от публичния ресурс на общността – предлаганите административни услуги, с което на практика се задейства процес на социално включване на хората с увреждания в тази сфера на социалния живот на общността;

  * Предланите иновативни социални услуги – особено мобилното звено – представляват практическият механизъм за осигуряване на достъп до административните услуги и социално включване на лицата с увреждания;

  * Изградени и функциониращи „Специализирана административна точка за обслужване на хора с увреждания” в общинска администрация на Район „Люлин” (обслужила 114 лица с увреждания) и „Мобилно специализирано звено за обслужване на хора с трайни физически и ментални увреждания” в Район „Люлин”, (обслужило 30 лица с тежки увреждания над 91% намалена работоспособнос);

  * Изследване на проблемите на хората с увреждания в Район „Люлин”;

  * Изработен регистър на хората с увреждания, живеещи в Район „Люлин” и нуждаещи се от специализирани административни услуги.

  2008 г. – Проект “Умения за по-добра работа и за по-добър живот чрез обучение на работното място” на Националната федерация на работодателите на инвалиди, финансиран от Агенцията за хората с увреждания.

  Проектът бе част от цялостната система за стимулиране на специализираните предприятия, фирми и кооперации на лицата с увреждания да осигуряват възможности за индивидуално и професионално развитие на своя персонал. Дейностите по проекта бяха насочени към индивидуална и групова работа на лица с увреждания.

  Конкретните резултати по проекта са свързани с неговата основна дейност, която включваше обучение на място (по предприятия) на крайните бенефициенти на проекта, които са предимно хора с намалена трудоспособност както и здрави, които са част от едни и същи смесени работни колективи:

  - Бяха обучени 137 лица в два основни модула: „Помощ за само-помощ” и „Работа за хора с увреждания”;

  - Проведени 7 обучения, от които: 6 по предприятия – в “Мальовица” ЕООД – Самоков, “Мир-И” – Етрополе, “Стопански дейности КЦМ” ООД – Пловдив, ТПКИ “Добруджанка” – Силистра, ПКИ “Райна Княгиня” – Панагюрище, “Родина-75-И” ЕООД – Ботевград и едно смесено за ментори от всички фирми в гр. Шумен

  Обучителните дейности по проекта разшириха и допълниха знанията на хората с увреждания за изграждане на умения за самостоятелен живот, включително в професионална среда. Допълнително обучените ментори ще могат да са в помощ на персонала на фимите и по този начин да подпомагат тяхната ежедневна и професионална дейност, още повече, че става въпрос за динамична среда каквито са отношенията в групите на смесените колективи в специализираните предприятия за хора с увреждания.

  През март 2006 г. НФРИ заедно с другите организации от НСХУБ проведе национален обучитилен семинар „Активисти и застъпници – защита правата на хората с увреждания” по проект на Европейския форум на хората с увреждания, чийто представител е ръководителят на проекта г-н Пиер Босон.

  2005 г. – Проект “Подобряване на мениджмънта във фирмите на хора с увреждания” на НФРИ, финансиран от Агенцията за хората с увреждания.

  Проектът целеше подпомагане на равния достъп и професионалното развитие на хората с увреждания от специализираните предприятия и провеждане на обучение за подобряване на мениджърските умения на лицата с увреждания в два модула: „Придобиване на умения за планиране развитието на специализираните предприятия” и „Системи за управление на човешките ресурси в специализираните предприятия”.

  Обучителните дейности в рамките на проекта се проведоха в Националния център за професионално развитие към Министерство на труда и социалната политика – база Кремиковци.

  През май 2005 г. в столицата се открива първият семинар по проект „Възприемане на успешните европейски практики за популяризиране проблемите на хората с увреждания”, финансиран от Европейската комисия. Гост на семинара е г-н Валтер Волф – координатор на мрежата от независими експерти в сферата на социалното включване. Дискутирани са и проблеми, произтичащи от прилагането на новия Закон за интеграция на хората с увреждания.