Органи на управление

Общото събрание е върховен орган на управление на федерацията и се състои от всички членове, представлявани лично или от техните законни представители.

Управителният съвет се състои от пет членове, избрани измежду членовете на федерацията.

Председател на федерацията е Елка Николова Тодорова.

Елка Тодорова

Председател на УС на НФРИ

През 2007 г. Елка Тодоровае избрана от Общото събрание на НФРИ за Председател на УС на НФРИ.

Елка Тодорова е роденана 23 януари в гр.София.

От 2000 г. е магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство. Притежава магистърска степен по социално дело и застраховане. Нейната професионална подготовка включва редица специализации: „Мениджмънт” от ИСК при УНСС – 2009 г., „Управление на европейски проекти” от ЕКИУ – 2007 г., „Компакт-Мениджмънт” от Европейския мениджмънт център – 2010 г.

Автор и съавтор на статии и публикации в сферата на социалната икономика, разширяване на заетостта на хората с увреждания, насърчаване устойчивото развитие на специализирани и социални предприятия.

Тодорова има над 15-годишен управленски, експертен и административен опит в сферата на социалната икономика и европейските проекти. Тя е експерт в сферата на заетостта на уязвими групи, социално предприемачество и управление на европейски проекти. Участвала е в наблюдение и оценка на политики, програми и проекти в сферата на пазара на труда; разработването на аналитични и стратегически документи, програми и проекти; разработване на нормативни документи в областта на социалната икономика и интеграция на хората с увреждания за разширяване на заетостта. Участвала е в реализирането на редица европейски проекти и инициативи за социално включване на хората с увреждания, подкрепа и насърчаване на специализираните и социалните предприятия и иновативни методи за сътрудничество на регионално и междусекторно ниво чрез гъвкави форми на заетост.

В периода 2012-2013  е  зам.-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

От 2010-2014  е експерт в Подкомитета по въпросите на интеграцията на хората с увреждания към Комитета по наблюдение на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

В периода от 2000 до 2007 г. е гл.секретар на Националната федерация на работодателите на инвалиди.

От 1991 до 2007 г. работи в Националния съюз на кооперациите на инвалидите като гл.секретар и секретар и контрол по изпълнение на решенията.

Преди 1990 г. е работила в ДСО „Десислава”, Столична община – Район Кремиковци, Български институт за балканско разбирателство и сътрудничество към Министерство на външните работи и Национален метрологичен център към Комитета по качество – Министерски съвет.