ЧЛЕНСТВО

П О К А Н А

ЗА ЧЛЕНСТВО
В НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ


София, бул.”Княз Дондуков” № 11
Тел./факс: 02/ 986 53 00
e-mail: nfri@abv.bg


ЧЛЕНОВЕ

Включването на хората с увреждания в трудовия процес е основна предпоставка за тяхната интеграция и подобряване качеството им на живот.

Членовете на Националната федерация на работодателите на инвалиди са:

  • специализирани предприятия – малки и средни предприятия и общински дружества, регистрирани по Търговския закон, които произвеждат стоки или извършват услуги; имат относителен дял на лицата с увреждания не по-малко от 30 на сто от общия брой на персонала и са вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания;
  • социални предприятия, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон, осигуряващи работни места на хора с увреждания;
  • работодатели осигуряващи работни места за хора с увреждания в обичайна работна среда, съгласно националното законодателство.

Шивашкото производство заема най-голям дял от цялостната дейност на специализираните предприятия от НФРИ, около 70% - производството на дамска, мъжка и детска конфекция и трикотаж; специализирани облекла система GORETEX – специални работни и униформени облекла, специализирани предпазни облекла, спортни и скиорски екипи, ловни облекла, спално, постелъчно бельо, пластмасови изделия, сувенири и аксесоари, хотелски консумативи и козметични продукти, градинска мебел, хартиени пликове, уеб-реклама и дизайн; издателство; реклама; туристически услуги, приложно изкуство, бетонови изделия за външна и вътрешна облицовка, разсад и цветя, пакетиране на ядки, стерелизиране на плодово-зеленчукови консерви и др.

Включването на хора с увреждания в трудовия процес е основна предпоставка за тяхното социално включване в обществото и подобряване качеството на живот. Поради спецификата на някои видове увреждания (например при хора с ментални или сензорни увреждания, ) трудовият рехабилитационен процес поражда необходимост от специални мерки за подкрепа.

Придобитата през последните години по-съвременна техника, благодарение на финансираните инвестиционни проекти от Агенцията за хората с увреждания, както и натрупаният опит позволиха на специализираните предприятия да оцелеят, както и да заемат трайни позиции на пазара. Сертифицирането на някои от тези предприятия и кооперации по ISO 9001-2000 стабилизира още повече присъствието им в различни браншове като устойчиви производствени единици, притежаващи капацитет за постигане и поддържане на високо качество на произвежданата продукция, внушаваща нужното доверие на надежден и сигурен партньор, въпреки неблагоприятната обкръжаваща икономическа среда. Всичко това способства за създаването на по-добри условия за трудова изява на работещите хора с увреждания, да се преодолеят съществуващите предразсъдъци у контрагентите по отношение качеството на произвежданата продукция, за чието равнище немалка е заслугата и на самите работещите хора с увреждания.

„Европейската комисия подкрепя развитието на социалните предприятия и усъвършенстването на социалната икономика в България. Финансовите инструменти на Европейския социален фонд трябва да се използват още по-интензивно, за да се увеличават добрите примери за интеграция на трудовия пазар на хората с увреждания”. Това каза еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното включване Ласло Андор на 29 март 2012 г. в Пловдив при откриването на Първия европейски панаир на социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, чийто съорганизатор беше Националната федерация на работодателите на инвалиди и в който активно участваха с експозиции членовете на НФРИ. Еврокомисар Андор отбеляза, че инициативата е голяма крачка не само за България, но и за целия ЕС. По думите му условията в Европа са тежки заради кризата и това важи и за хората в неравностойно положение. Въпреки това основната задача, която трябва да стои пред обществото, е да се бори срещу дискриминацията спрямо тези хора и да се използва енергията и целият социален потенциал на тези социални предприятия.