BITSE (BG)

BITSE - Бариери, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания

„Изследване на бариери, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания чрез професионалното образование и обучение“

В сътрудничество с много други организации-членки, представляващи едновременно стари и нови страни членки на ЕС, този проект за партньорство обединява дълбок опит, експертиза и знания в предоставянето и разработването на широк спектър от услуги за хора с увреждания.

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и принципно прилагайки определението на ООН за увреждане в практиката на прехода към програми и услуги по заетостта, съществуват неоспорими доказателства, които са взаимно установени и описани в новата стратегия на ЕС за хората с увреждания 2010 -2020 (подновен ангажимент за Европа без бариери), че при прехода от училище към заетост, възможностите за работа за хората с увреждания са или възпрепятствани, или най-малкото затруднени да достигнат както до заетост, така и до подкрепа на работното място, заради взаимодействието им с различни препятствия. Това от своя страна пречи на тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото наравно с останалите граждани (Източник : Специално разработен модул за заетост на хора с увреждания към Изследването на работната сила в Европейския съюз (LFS AHM), 2012). Това предложение за партньорство, състоящо се от работодатели, учители, обучаващи, обучаеми и професионалистите по професионално образование и обучение, както и други социални партньори и институции, представлява Европейския съюз в най-широк контекст и смисъл и се ангажира с взаимно сътрудничество на тази обща тема чрез проверка на тези бариери. В него се предлага да се идентифицират, опишат и сравнят бариерите, които са общи или типични за всички партньорски страни и да се разработят общи инструменти с добри практики и набор от препоръки, които ще помогнат и подкрепят всички заинтересовани страни в премахването, намаляването или преодоляването на тези бариери.

За повече информация свързана с проектните дейности:

Елка Тодорова

Председател на УС на НФРИ

e-mail: nfri@abv.bg

телефон: ++35929865300

2012-2014 - Проект с международно участие: „Изследване на бариери, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания чрез професионалното образование и обучение“ (накратко „BITSE”) по Програма за учене през целия живот, Секторна програма „Леонардо Да Винчи“

Чрез Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Брюксел и съвместно с други организации на и за хора с увреждания от страни членки на ЕС, НФРИ включва в това партньорство, което обединява дълбок опит, експертиза и знания в предоставянето и разработването на широк спектър от услуги за хора с увреждания.

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания са на лице ясни доказателства, че хората с увреждания, които преминават от образование към заетост, са или ограничени или възпрепятствани да достигнат заетост или да се издържат в работна среда. Съществуват най-различни бариери, които на практика възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото на равна основа с останалите граждани

Това партньорство в сферата на професионалното образование и обучение обхваща организации от 10 страни, членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Гърция, Ирландия, Италия, Малта, Франция, Холандия и Хърватска) цели да представи опита на Европейския съюз и взаимно сътрудничество да изследва описаните по-горе бариери. Проектът предлага да идентифицира, класифицира и сравни преградите, които са широко разпространени или типични за всички партньори, да разработи общ инструментариум от най-добри практики и набор от препоръки, които ще имат за цел да подпомогнат и подкрепят съответните заинтересовани страни при намаляването и/или преодоляването на тези бариери.

Специфичните цели на партньорството са:

• Да се идентифицират, категоризират и сравнят трудностите, които възпрепятстват прехода от образование към заетост на хора с увреждания във всички партньорски страни;

• Да се разработи общ инструментариум за да се овластят хората с увреждания за да превъзмогнат тези бариери;

• Да се изработи набор от препоръки за повишаване на осведомеността сред властите и всички заинтересовани страни;

• Да се изработи шаблон на добри практики за изследването на бариерите, който да се използва сред страните членки;

• Да се подобри процесът на преход и резултатите от образование към заетост на хора с увреждания.

Основните цели на партньорството са:

• Да се подобри пригодността за заетост и участие в европейския пазар на труда;

• Да се допринесе за по-голяма заетост и сигурност на заетостта;

• Да се допринесе за трансфер на общи инструменти и иновативни практики между държавите-членки;

• Да се подобри ориентирането и консултирането на лица, които са в преход от училище към работа.

Партньорите по проекта са:

• Фондация COPE (ИРЛАНДИЯ);

• Национална федерация на работодателите на инвалиди (БЪЛГАРИЯ);

• Национален алианс за социална отговорност (БЪЛГАРИЯ);

• Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (БЕЛГИЯ);

• Университет в Загреб - Факултет по земеделие (ХЪРВАТСКА);

• Асоциация за промоциране на равни възможности (ХЪРВАТСКА);

• КАРИТАС за хора с увреждания (АВСТРИЯ);

• Австрийски център за професионално обучение и рехабилитация (АВСТРИЯ);

• Инновия - услуги и консултации за равни възможности ООД (АВСТРИЯ);

• Стайнметс де Компаан (ХОЛАНДИЯ);

• Център Габриел - Обществена здравна функция, социално здравни действия (ФРАНЦИЯ);

• Училищна асоциация Вива онлус (ИТАЛИЯ);

• Институт за реабилитация в общността (ГЪРЦИЯ);

• Колеж Мария Реджина, Дън Мануел Атард Ресурсен център за обучение на младежи и възрастни (МАЛТА).

  • Брошура BITSE
  • Бюлетин 1 на BITSE, м. април 2013 г.
  • Бюлетин 2 на BITSE, м. октомври 2013 г.
  • Бюлетин 3 на BITSE, м. април 2014 г.
  • Бюлетин 4 на BITSE, м. август 2014 г.