Международно партньорство и сътрудничество

Националната федерация на работодателите на инвалиди е член на:

  • Европейския форум на хората с увреждания.

Чрез НСХУБ НФРИ е член на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ) и участва в някои от Годишните Генерални Асамблеи на ЕФХУ.

Председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) Елка Тодорова е член на Комитета по заетост в Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

С официалното ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации на 23 декември 2010 г., Европейския съюз стана първата междуправителствена група, която подписва за първи път договор отнасящ се до човешките права.

Европейският форум на хората с увреждания (EDF) работи усилено, за да осигури приключването на официалните подробности по приемането на Конвенцията от Европейския съюз преди края на 2010 г., като горещо приветства подобно развитие на нещата, което представлява забележителна победа подпомагаща живота на повече от 80 милиона хора с увреждания в Европа.

Ратификацията на Конвенцията от Европейският съюз, посочва, че основната политика е насочена към окуражаване на подкрепата на спазването на човешките права за всички европейски граждани като поставя въпросите на хората с увреждания на върха на програмата за работа по човешките права. Янис Вардакастанис – президент на Европейския форум на хората с увреждания подчерта,че: “Европейският съюз не само постигна една много важна стъпка във своята история, но той изпрати в същото време един много силен сигнал до своите страни-членки които до този момент не са ратифицирали все още Конвенцията. – сега вече е крайно време да се обърне внимание на правата на хората с увреждания.”В Европейския съюз повече от 80 милиона граждани са с увреждания, които представляват 15% от живеещите хора в 27 страни. 11 страни-членки от 27–те все още не са ратифицирали Конвенцията.


Годишно Общо събрание на Европейския форум на хората с увреждания – 26-27 май 2012 г., Копенхаген

На 26 и 27 май 2012 г. бе проведена 15-тата годишна Генерална асамблея на ЕФХУ в Копенхаген (Дания). Елка Тодорова, председател на НФРИ, съвместно с Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидите в България представляваха Българския Национален съвет на хората с увреждания, чийто председател е Кр.Коцев. Сред всички важни теми 170-те участници се концентрираха върху това как да се подсигури резултатност на ЕС относно Стратегията за хората с увреждания 2010-2020. При това, повече от всякога мерките за икономии водят до тревожни ситуации за хората с увреждания в Европа. Движението на хората с увреждания прие силна резолюция относно човешките права като начин за излизане от кризата: пет седмици преди срещата на върха на ЕС, фокусирана върху растежа. Целта на резолюцията е да се гарантира това ръководните органи на ЕС да включат 80-те милиона хора с увреждания в стратегията за растеж.

На откриването на общото събрание Даян Рихлер, в позицията си като председател на Международния алианс на хората с увреждания (МАХУ) подкани 170 участници с думите: „Международното движение на хората с увреждане трябва да се запази силно и единно, за да се гарантира прилагането на Конвенцията на ООН в целия свят”. Тя обяви също така, че Янис Вардакастанис ще поеме председателството на МАХУ от юли.

Стратегията на хората с увреждания 2010-2020

Движението на хората с увреждания обсъди изпълнението на Европейската стратегия за хора с увреждания 2010-2020 и дебатираха с представител от Европейската Комисия. Това даде възможност да се фокусират върху важните предстоящи законодателства и програми като например Европейския Акт за достъпност, Структурните фондове и многогодишната финансова рамка. Тези инструменти са от решаващо значение, понеже ще намерят място в европейските политики за хора с увреждания за следващото десетилетие.

Криза: човешките права и изходa от кризата

Кризата удря сериозно хората с увреждания в Европа. Освен това мерките за икономии допълнително деградира тяхната несигурната ситуация. Общото събрание прие силна резолюция за човешките права като начин за излизане от кризата седмици преди срещата на върха на ЕС. Целта на резолюцията е да се гарантира това ръководните органи на ЕС да включат хората с увреждания в стратегията за растеж. Президентът на ЕФХУ Янис Вардакастанис съобщи, че „Растеж не може да има без участието на 80 милиона лица с увреждания: мерките, които ще се приемат по време на срещата на върха на ЕС трябва да бъдат наистина амбициозни и приобщаващи”.

Важни разпоредби на резолюцията се фокусират върху съществени проблеми, които ще бъдат разгледани по време на срещата на ЕС през юни. ЕФХУ иска от ръководните органи да положат основите на ново споразумение за Европа, насърчаващо устойчив растеж за всички и разработване на иновации в дизайна на ИКТ устройства и услуги за пълното прилагане на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Много важно също така е и изграждането и модернизирането на достъпна инфраструктура.

ЕХУ също така обеща да използва структурните фондове за подкрепа на основните права на хората с увреждания. Резолюцията също така подчертава как ще бъде засилена заетостта посредством развитието на устойчиви услуги, насърчаващи независимия живот за всички хора с увреждания, както и живот в общността.

Янис Вардакастанис приключи срещата със следното послание към ЕС: „Хората с увреждания ще следят отблизо по-нататъшното развитие и предприетите от правителствата действия, и ще използва всички демократични инструменти за да бъдат включени и да направят така, че гласа на европейските граждани с увреждания да бъде чут.”


Конференция на ЕАСПД на 24-25 май 2012 г., Любляна, Словения

На 24 и 25 май в гр. Любляна, Словения се проведе Конференция организираната от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Конференцията бе на тема „Аз и аз?”. Приветствено слово бе дадено от президента на Словения Данило Турк, който високо оцени работата и ангажираността на организациите, експертите и всички участници в конференцията.

Президентът на ЕАСПД Франц Волфмайър откри конференцията.: „Добър знак е това, че много хора дойдоха да споделят своя опит по тази тема”. Той представи накратко Европейската асоциация която представлява повече от 10 000 организации и игре важна роля в прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Европейските политики като се стреми да събере всички заинтересовани страни. Франц Волфмайър също така сподели, че е нужен по-иновативен подход. Услугите трябва да бъдат индивидуализирани, с развити на повече нива. „Приобщаването трябва да продължи”.целия материал


Практически семинар с международно участие: Институционална и правна основа на социалната икономика. Подкрепа на добрите практики от страна на институциите – международен опит и стандарти, 22 – 23 май 2012 г.

На 22 и 23 май се проведе международен практически семинар в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи в гр. Кремиковци по проект „Подкрепа на Министерството на труда и социалната политика на Република България за развитие на човешките ресурси в страните от Югоизточна Европа”. Събитието бе открито от Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика на Р България. От страна на Националната федерация на работодателите на инвалиди участие взе председателя Е.Тодорова.

В семинара взеха участие представители на организации за и на хора с увреждания, НПО и частни партньори от социалната икономика, експерти от МТСП и други държавни институции, както и представители от научните среди. Целта на семинара бе обсъждане на националните и европейските правно-нормативни рамки за развитие на социалната икономика и в частност Националната концепция за социална икономика, изготвена през 2011г. Специален гости бяха и г-н Кирил Николов- представител на Европейската комисия - ГД „Предприемачество и индустрия”, г-н Джозепе Силвестрис, представител на Агенцията за регионално развитие на Емиля-Романя, Италия и Роберто ди Мелио- главен специалист по местно развитие и социална икономика от МОТ, Женева.целия материал


Международна конференция на тема “Социално предприемачество и Европа 2020”, 29 март 2012, гр.Пловдив

По време на панаира бе проведена европейска конференция на тема: „Социалното предприемачество и Европа 2020”, на която бяха обсъдени проблемите на социалните предприятия като фактор на социалната пазарна икономика и социалното предприемачество в Европа. Участващите европейски експерти представиха визията и целите на последните нормативни документи на Европейската комисия по социалната икономика. Отношение по проблемите на социалното предприемачество взеха и ръководители на неправителствени организации на и за хора с увреждания.целия материал

Политика и действия(.ppt)

Социално предприемачество и социално предприятие(.ppt)


Конференция на тема „Достъпност и участие – пълно интегриране на хората с увреждания в обществото”, 5 и 6 март 2012 г. в Копенхаген, Дания, организирана от Председателството на Дания на Съвета на Европейския съюз в сътрудничество с Европейската комисия под патронажа на Н.В. Принцесата на Дания Мари и с активното участие на представители на Министерството на социалните работи и интеграцията на Дания.

Конференцията бе открита от Министъра на социалните работи и интеграцията на Дания Карен Хекеръп, след което нейно величество Принцеса Мари на Кралство Дания поздрави участниците в конференцията. Приветствия отправиха Аурел Чобану-Дордеа, директор на дирекция ”Равенство” на Европейската комисия, Янис Вардакастанис – президент на Европейския форум за хората с увреждания и Адам Коса – представител на Европейския парламент. В конференцията участие взе и председателят на НФРИ Елка Тодорова. Фокусът на Конференцията бе достъпността и пълното включване на хората с увреждания. Достъпна среда без бариери е първата стъпка към изпълнението на правото на хората с увреждания да участват във всички области на обществения живот. Достъпно общество е ключа за общество, основано на равноправието, осигуряващо на гражданите си самостоятелност и средства да имат активен социален и икономически живот.

Проведоха се три уоркшопа: „Достъпност и увреждания – описание”, „Достъпност и ИКТ, архитектурна среда, транспорт и достъпност” и „Равно участие в обществото в областта на заетост, образование, политическия живот и ролята на социалните медии”.

В първия уъркшоп Йохан Гузендам – началник на отдела за права на хората с увреждания в Европейската комисия представи политиката на ЕС и европейската стратегия за хората с увреждания за периода, която обхваща пеирода 2010 – 2020. Гузендам разгледа достъпността в следните аспекти:

В областта на транспорта и транспортни услуги като бяха представени европейските директиви, както и новости по отношение на информационни и комуникационни технологии, които са приети като политически инструменти: комуникации на ЕС, резолюции на Съвета, министерски декларации и законодателство на Европейския съюз. Представено бе законодателството и политическите документи относно достъпността на архитектурната среда на европейско ниво.

Представителите на Европейската комисия запознаха участниците с проблеми, свързани с реализацията на хората с увреждания, като например: недостатъчно достъпни стоки и услуги на европейския пазар; фрагментация на пазара; съществуващите бариери пред свободното движение на хората с увреждания и др.

Новата стратегия за хората с увреждания си поставя за цел разработване на специфични стандарти за отделните сектори; подобряване функционирането на вътрешен пазар; използване на законодателни и други инструменти, като стандартизацията; оптимизиране на достъпната средата, транспорт и ИКТ.

Участниците бяха запознати с проекта на закон за подобряване достъпността на пазара на стоки и услуги за хората с увреждания и възрастните хора. В тази връзка е бил направен анализ на разходите, ползите, за събиране на данни, провеждане на консултации с държавите-членки, гражданското общество и бизнеса, както и анализ на въздействието.

В уоркшопа за Равно участие в обществото в областта на заетостта, образование, политически живот и социални медии Томас Бьорнер – председател на обществената организация за технологии на Дания, представи Ролята на подкрепящите технологии в подкрепа на лицата с равно участие в обществото. Торстен Афлербах, Съвет на Европа представи Препоръката 14 на Съвета на Европа за участието на хората с увреждания в политическия и обществения живот. Препоръката бе приета като документ на 16 ноември 2011 г. и включва осигуряването на равни възможности и права, достъпност – архитектурна среда, стоки и услуги, информация и комуникация, процедури по гласуване, балотажи и улеснения, недопускане на дискриминация, подкрепа при взимане на решения и реализиране правото на свободен избор, запознаване с демократичните принципи, включване на лицата с увреждания в процеса на взимане на решения.

Патрик Рилселин, Генерална Дирекция по социална кохезия, Франция, представи темата „Достъпност и участие – пълноценно включване на хората с увреждания в обществото” в контекста на национална стратегия, в която се следват три основни принципа – обща достъпност – „достъп до всички за всичко”, право на допълнителна компенсация за допълнителни разходи, свързани с увреждането, хората с увреждания могат сами да контролират собствения си живот.

Конференцията показа, че достъпността е грижа за всички, не само за хора с увреждания. Тъй като демографските промени водят до застаряване на населението в Европа, достъпността трябва да бъде взета пред вид в по-широк спектър от политики. Трябва да се уверим, че продуктите и услугите, изградената среда са достъпни за всички, независимо от възраст, способности или статут в живота. Универсалният дизайн вече се използва успешно, но има много области в които не се прилага достатъчно. Хората с увреждания са хора с права. Посредством Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания голяма крачка напред бе направена в това хората с увреждания да преминат от „обекти” на благотворителност, медицинско лечение и социална защита към разглеждане на хората с увреждания като „субекти” с права, които са способни да ги предявяват, както и да взимат решения за живота си въз основа на тяхното свободно и информирано съгласие и да бъдат активни членове в обществото.

Достъпността може да елиминира повечето ограничения за участие и да даде възможност на хората с увреждания да водят активен и продуктивен живот добре интегрирани в обществото и семейството. Конференцията допринесе с нови предложения как може по-добре да се включат хората с увреждания в обществото.

Постоянният секретар на Министерството на социалните въпроси и интеграция Йеспер Зислер обобщи заключенията от Конференцията, че всички:

  • Трябва да работим за създаване на приобщаващи общества;
  • Трябва да работим към по-достъпна Европа;
  • Трябва да подкрепим участието в училище, заетостта и обществото като цял;
  • Трябва да се борим срещу стереотипите;
  • Трябва да се възползваме от безбройните възможности, които новите технологии ни предоставят;
  • Трябва да се стремим да предоставим повече възможности на хората с увреждания.

Достъпна архитектура на среда - Фионула Рогерсон(.ppt)

Достъпност и участие Андреас Раш(.pptx)

Достъпноста в Европа Има Пласенсия(.ppt)

Достъпно включване, граждански права съгласно конвенцията на ООН Йонас Кристофърсен(.ppt)

Прогнозиране на икономическите въздействия Аодар Столарик(.ppt)

Реалната картина в Германия Анете Табара(.ppt)

Ролята на технологиите Томас Борнер(.ppt)

Участие в политическия живот Стефан Троуер(.ppt)

Участие в политическия и обществения живот(.ppt)

Стратегия за хората с увреждания(.ppt)

Най-достъпната сграда в света(.ppt)Конференция на високо равнище «Нови предизвикателства в Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020 г.», Будапеща, 19-20 април 2011 г., организирана от Унгарското председателство на Европейския съюз, а на 21 април - второто заседание на конференцията акцентира върху работата и капацитета на хората, живеещи с ревматизъм и двигателни заболявания. целия материалШести форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 8-10 юни 2011 г., Варна.целия материалМеждународна конференция на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания „Настояща действителност и бъдещи предизвикателства”, 7-8 октомври 2010 г., Македония целия материалМеждународна конференция на Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания "Ами аз? - Включване на най-изключените. Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания”, 3-4 юни 2010 г., Хелзинки целия материалПети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна. целия материалЧетвърти национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България, 21-23 април 2010 г., София целия материалГодишна Генерална Асамблея на Европейския форум на хората с увреждания, 7–11 май 2009 г., Атина целия материалТрети национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България, 1-4 септември 2009 г., гр.Варна целия материалВтори Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България, 6 – 8 октомври 2008 г., гр.Варна целия материалПърви Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България, 1 – 4 октомври 2007 г., гр.Варна целия материал