БИБЛИОТЕКА

НФРИ библиотека

В този раздел на сайта можете да намерите най-важните документи на политиката, които оказват въздействие върху заетостта за хора с увреждания

НФРИ


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ


Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет (НСИХУ към МС)

Национален съвет на хората с увреждания в България (НСХУБ)

Европейски форум на хората с увреждания (ЕФХУ)

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (ЕАСПД)


ДРУГИ