Цел

НФРИ е регистрирана през 2000 г. като юридическо лице с нестопанска цел от обществена полза.

Основната цел на федерацията е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото.

Федерацията представлява и защитава интере­сите на своите членове-специализирани предприятия пред държавните и об­ществени органи и организации.

Желанието ни е да създадем възможности на трудоспособните хора с увреждания да упражняват своите качества и умения в социалния и икономически живот.

Специализираните предприятия допринасят за предотвратяване на продължителното и постоянно изключване на хората с увреждания, като се съсредоточават върху възможностите на индивида и участието му в социални и трудови отговорности. Спомагат за процеса на социалното включване, солидарност и зачитане на уменията и способностите на всеки отделен човек.

Нашата роля е да подкрепяме и съдействаме на работодателите наели лица с увреждания.