Индустрия 4.0 (BG)

Проектът „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 е разработен по ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Висше образование" по Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Организации в проекта: Стопанска академия „Д. Ценов“ (Свищов) – водеща организация и партньори:

• НФРИ

• Акредитационен съвет на предприемачески ангажираните университети (Германия);

• Католически университет Сан Антонио (Испания);

• Университет в Ниш (Сърбия).

Последиците от Индустрия 4.0, като заетост, замяна на работната сила с изкуствен интелект, автоматизация и роботизация, 5 и 6 G мрежа, нови професии и умения, изисквани от пазара на труда, работата от разстояние и намаляване на работното време, ще повлияят значително на КСО по отношение на глобалната икономическа трансформация и генерирането на социални резултати. В тази светлина подготовката на бъдещите мениджъри и икономисти ще бъде от ключово значение за поддържане на социалните цели на бизнеса в нова среда с оглед новите предизвикателства.

Проектът се очаква да предостави информация за конкретните държави от партньорските организации относно степента и прилагането на подхода на ЕС за КСО спрямо променящата се икономическа среда във връзка с Индустрия 4.0, както и да допълни областите на КСО в Индустрия 4.0 по съществуващите учебни програми за развитие на знанията на студентите. Други предизвикателства, които ще бъдат реализирани с проекта са идентифициране на недостатъците в програмите за бизнес и управление в университетите по отношение на предизвикателствата пред КСО; създаване на солидна база за разбиране и справяне с реалността на интернационализацията и дигитализацията в националната и световната икономика; повишаване на привлекателността на работата в социалната и солидарна икономика успоредно с бизнес целите; разработване на практически помощен инструмент за университетски преподаватели, работещи върху икономиката на корпорациите.

Проектът предвижда създаване на курс на обучение на студенти по икономически специалности във висшите учебни заведения.

Продължителност на проекта: 24 месеца.

За контакти: Елка Тодорова, nfrisofia@abv.bg

----------------------------------------

ПУБЛИКАЦИИ

----------------------------------------

11.02.2021

В рамките на работата по проекта „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0“ (2020-1-BG01-KA203-079025) по Програма EРАЗЪМ+, НФРИ и партньорските организации от България, Германия, Испания и Сърбия завършиха фазата на изготвяне на анализ за корпоративната социална отговорност (КСО). Анализът обхваща следните области: Концепцията на ЕС за КСО и препоръките на ЕС (Зелена книга) в областта на КСО; Законодателство за КСО и примери за добри практики на социално отговорни компании в ЕС; Регионални характеристики в областта на КСО в страните по проекта; Текуща ситуация на фирмено ниво по отношение на КСО в участващите страни; Преглед на съществуващите учебни програми и програми за обучение, свързани с КСО, както и сравнение на потребностите и идентифициране на пропуски.

----------------------------------------

08.04.2021

Федерацията продължава изпълнението на проекта по програма EРАЗЪМ+ „ Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0 “ (2020-1-BG01-KA203-079025). Партньорите разработват структурата на съответните тематични области и предвиждат разработените материали да обхващат: Еволюция на КСО; Технологии идващи с Индустрия 4.0; Възникващи социални предизвикателства и Нов стратегически модел на КСО.

----------------------------------------

02.06.2021

НФРИ и партньорските организации в рамките на проект „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за отразяване на влиянието на Индустрия 4.0“ (2020-1-BG01-KA203-079025) по програма EРАЗЪМ+ стартираха онлайн проучване с цел идентифициране на някои икономически сектори, повлияни от Индустрия 4.0 поради пропуски в обучението в някои съществуващи университетски програми. Проучването включва отделни въпросници за студенти, преподаватели и бизнес експерти. Обхванатите области са: Измерения на КСО в цифровата икономика; КСО и социална легитимност; Еволюираща роля на заинтересованите страни; Етични и икономически аспекти за КСО; Технологии, идващи с Индустрия 4.0; Възникващи социални предизвикателства и Нови модели на КСО.

----------------------------------------

15.07.2021

Работна среща по координиран от СА „Д. А. Ценов“ проект по програма Еразъм + събра в Ниш изследователи от четири държави

Представители на четири държави и пет институции взеха участие в присъствената международна среща на екипа по ръководство на проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, на 12 и 13 юли 2021 г. в гр. Ниш, Република Сърбия. Координатор на проекта е СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с НФРИ, Икономическия факултет на Университета в Ниш, Фондацията на Католическия университет Сан Антонио, Мурсия, Испания и Акредитационният съвет за предприемачески университети със седалище Мюнстер, Германия.

Като краен резултат от дискусиите бе одобрена компетентностна рамка с учебна програма на академичен курс с работно заглавие „Корпоративната социална отговорност в Индустрия 4.0“, който ще се структурира в два раздела: теоретичен, който ще бъде подготвен от Икономическия факултет на Университета в Ниш и Факултет „Финанси“ на СА „Д. А. Ценов“ и практико-приложен, който ще се подготви от останалите трима партньори по проекта.

Участниците определиха и план за бъдещи действия, който включва провеждане през м. октомври 2021 г. на втората международна среща в Мюнстер, Германия, където ще се представи напредъка по подготовката на съдържанието на академичния курс и одобрят анкетни въпросници с фокус корпоративната социална отговорност и целеви групи от бизнеса и академичните среди. Домакините от Университета в Ниш в лицето на декана на факултета проф. Тадия Джукич и зам.-деканите проф. Винко Лепойевич и проф. Биляна Джорджевич осигуриха отлични условия за провеждане на работната среща.

От началото на проекта през месец октомври 2020 г., поради епидемичната обстановка в цяла Европа, всички координационни дейности се провеждаха в онлайн среда чрез платформата за видеоконферентни срещи на СА „Д. А. Ценов“. По проекта е разработен и уеб-сайт https://csr-project.eu/, като са регистрирани собствени лого и страници в социалните мрежи.

Благодарение на силните традиции в областта на програма Еразъм+, качествата на институционалните партньори и научно-биографичните показатели на ангажираните с апликацията преподаватели проекта е класиран сред първите четири за страната за 2020 г. сред 30 конкуриращи се проектни предложения на висши училища и организации по конкурсни процедури на управляващия орган Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“.

----------------------------------------

07.10.2021

Посещение на Акредитационния съвет на предприемачески ангажираните университети в Германия във връзка с проекта на НФРИ CSR in Industry 4.0 по програма Еразъм+

По покана на Акредитационния съвет на предприемачески ангажираните университети в Германия, Националната федерация на работодателите на инвалиди организира посещение в гр.Мюнстер, Германия в периода от 3 - 6 октомври 2021 г. НФРИ на представители на специализирани предприятия, които да вземат участие в организирана от федерацията визита.

Целите на посещението бяха участие в работна среща за обмяна на опит при работа с обучителни програми по Корпоративна социална отговорност по проекта на НФРИ.

По време на работната среща представителите от федерацията представиха дейността на представляваните от тях дружества, участваха в направения преглед на подготвените от партньорството по проекта материали по КСО (корпоративна социална отговорност), дадоха мнение по изготвените материали и се включиха в дебата във връзка с възможни партньорства свързани с дейността на специализираните предприятия.

Първата година на проекта по програма Еразъм+, посветен на корпоративната социална отговорност в условията на Индустрия 4.0 бе отчетена като успешна за всички партньори от Свищов, София, Мюнстер, Ниш и Мурсия. Предстои публикуване на три научни доклада, резултат от проучвания по проекта сред бизнеса.

Необходимо е да бъдат насърчавани малките и средните предприятия в посока навлизане и оползотворяване на всички възможности на Индустрия 4.0. До сега наблюдаваме, че тя e насочена към по-големи предприятия и секторът на МСП рискува в скоро време да не може да се възползва от ползите на технологичната революция.

В предишната финансова криза малките и средните предприятия доказаха, че са по-гъвкави, че притежават силен иноваторски и предприемачески дух и именно поради тази причина е изключително важно тенденциите, които носи със себе си Индустрия 4.0 да бъдат имплементирани в този сегмент.

Всички партньори са активно ангажирани в написването на академичен курс и ръководство към него по проекта CSR in Industry 4.0.

През м.март 2022 г. предстои третата работна среща по проекта в гр.Мурсия, Испания.

----------------------------------------

24.05.2022

Посещение на експерти от Фондация ONCE, Испания на НФРИ и предприятия от федерацията

В периода 21-23 март 2022 г. експерти от Фондация ONCE, Испания, представители на Мрежата D-WISE бяха на посещение на НФРИ и предприятия от федерацията.

Мрежата D-WISE стартира Европейска обсерватория за приобщаваща заетост с цел повишаване на осведомеността, изграждане на партньорство с ЕС и провеждане на проучване на общите характеристики и предизвикателства на организации на социалната икономика и компании, наемащи значителен процент от хората с увреждания в Европа.

Проектът, съфинансиран от Европейския социален фонд в рамките на Disability Hub Europe , е създаден от коалиция от шест организации, активни в сектора на социалната икономика, наемащи хора с увреждания от Белгия, Холандия, Словения, Франция, Швеция и Испания. На европейско ниво в мрежата участват асоциациите Европейската платформа за рехабилитация (EPR) и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Освен това Workability International, Европейският форум за хората с увреждания (EDF), Европейският съюз за подкрепена заетост (EUSE) и Глобалната мрежа за бизнеса и хората с увреждания на Международната организация на труда (МОТ) служат като наблюдатели.

Представителите на мрежата Ана Жувиньо и Антонио Алваро запознаха председателя на НФРИ и Е.Негулова, управител на специализирано предприятие НИКЕ АД, член на федерацията, с целите на мрежата D-WISE – да се aнализира сектора на социалната икономика и съществуващите модели на заетост за хора с увреждания в социалната икономика и тяхното привеждане в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UN CRPD), да се проучат потребностите на политиката, да бъдат предоставени препоръки за вземащите решения, да се допринесе за Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и Целите за устойчиво развитие.

От своя страна председателя на НФРИ представи модела на заетост за хора с увреждания в България и потребностите и дейностите на специализираните предприятия.

На място бяха посетени две специализирани предприятия – Лозана ЕАД, София и Стопански дейности КЦМ ООД, Пловдив. Ив.Пискова, управител на Стопански дейности КЦМ и Ат.Атанасов, зам.управител на Лозана запознаха гостите със спецификата на производствените дейности и проблемите пред тях в условията на COVID 19.