Интеграция и трудова рехабилитация

За човека с увреждане съществува необходимост от помощ в приспособяването му към ежедневието, а когато това е възможно, и за възвръщане към предишния му начин на живот. В този смисъл на преден план излиза необходимостта от осигуряване на рехабилитация и интеграция, за да могат хората с увреждания да постигнат и запазят оптимално равнище на активност и независимост, осигуряване на доходи и достоен живот.

В тази връзка НФРИ се грижи за обхващане в трудова заетост на хора с увреждания и провеждане на държавната политика за интеграция на лицата с увреждане чрез трудова заетост.

В последните годинии, както у нас, така и в страните-членки е голям и нарастващ броя на хората изгубили всякакъв контакт с пазара на труда и изцяло зависими от социални помощи. Един от приоритетите за страните-членки са “превантивни мерки срещу изключване от пазара на труда” и “намаляване на разходите за социално осигуряване”, като се “намали големия брой получаващи помощи за инвалидност чрез пълноценното им участие на пазара на труда по пътя на реинтеграция и премахването на преградите”.

Данните от Националните планове за действие за трудова заетост на страните-членки на ЕС сочат, че заетостта на хората с увреждания значително се понижава, че пропастта между безработицата при хората с увреждания и тази на трудоспособното население се разширява. Общата заетост на трудоспособното население в тези страни е приблизително 60%.

По данни, взети от Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания, у нас нараства броят на хората с увреждания, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”, търсещи съдействие за устройване на подходяща работа или за включване в квалификационни курсове.

Отчитайки горната проблематика дейност­та на федерацията е насочена в две главни направления:

* активно участие като партньор на държав­ните органи при подготовката и приемането на законовите и подзаконови нормативни актове в сферата или засягащи сферата на трудовата заетост и социалното включване на хората с увреждания в обществото;

* методическо ръководство, контрол и помощ при осъществяване на разнообразна трудово рехабилитационна дейност на специализираните предприятия – основно трудово-професионална, социална, културна и спортна дейност.

Все пак основното внимание е съсредоточено в областта на трудово-професионалната рехабилитация – създаване и подържане на работни места за хора с увреждания, адаптиране на работните места и оборудването съобразно-психофизиологическите и антропометрически характеристики на лицата с увреждане, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от една страна и от друга – подобряване на професионалните умения и повишаване на квалификацията на хората с увреждания, вкл. с ментални увреждания, с оглед гарантиране на качество на произвежданата в тези дружества продукция, успешно участие на пазара и разширяване възможностите за заетост на лица с увреждания.

Дейностите по социалната интеграция на хората с увреждания са насочени към: Развиване на структури, адекватни на потребностите на хората с увреждания и на обществото; Поддържане на контакти на индивидуално и колективно равнище със сродни организации и структури на държавата, работещи в областта на социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания; Международно сътрудничество, членство и реализиране на проекти; Работа за формиране на позитивна нагласа към лицата с увреждания; Усъвършенстване на нормативната уредба чрез експертите на НФРИ и др.

През 2008 г. е изграден Център за консултантски и социални услуги за работодатели на хора с увреждания към НФРИ, който предоставя услуги и консултации по: Социално включване на хората с увреждания, Подобряване условията на труд за хората с увреждания; Предприемачество и започване на самостоятелен бизнес за хора с увреждания; Провеждане на срещи с работодателите в отделни региони с цел промяна на тяхните нагласи и създаване на възможности за трудова реализация на хората с увреждания; Експертна подкрепа за общини при създаване на локална политика за социално включване на хората с увреждания чрез разширяване на трудовата заетост на местно ниво и създаване на специализирани общински предприятия. Спомага за разширяване мрежата от работодатели за хора с увреждания и разширяване на стопанската дейност; въвеждане на евростандартите; предос­тавяне на консултантски, административно-правни и социални услуги за осъвременява­не на практиките и моделите в съответствие с европейските критерии; информационни и организационни услуги, обучение, квали­фикация и преквалификация на заетите лица с увреждания и мениджърските и изпълнителски кадри на специализираните предприятия; участие и партньорство с проекти по национални и европейски фондове и програми.

Центърът издава трета поредна година електронен Информационен бюлетин веднъж месечно, който е с информационно-методическа насоченост. Бюлетинът се разпространява както до членовете на федерацията, така и до сродни неправителствени организации и други специализирани предприятия, които имат отношение към проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания

Център за консултантски и социални услуги

за работодатели за хора с ув­реждания

София 1000, бул.”Дондуков” № 11

тел.: 02 986 53 09, факс: 02 986 53 00

е-mail: nfri@abv.bg; www.nfri.bg

Повишаване на квалификацията и преквалификацията. От решаващо значение е навлизането и в нови сфери на дейност, за което полагаме усилия за създаване на система за непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на персонала в специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания.

За успешното решаване на горните задачи абсолютно задължително е и целевата подготовка, преподготовка и повишаване квалификацията и на ръководните кадри в системата на федерацията в областта на мениджмънта и маркетинга и повишаване на административния капацитет на специализираните предприятия и на федерацията като цяло.