Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 06.01.2023
Последна актуализация: 06.01.2023

Раздел 1 - Задължително съдържание 

Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес:   Уебсайтът е изграден като портал в инфраструктурата на НФРИ.
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на МЕУ са описани по-долу в таблица Приложение 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта 

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация    

Частично осигурено

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики, интерактивни елементи)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Не е осигурено

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

Изключва се представяне на текст във вид на изображение

Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения

Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Предположения за корекция при въвеждане на данни

Не е осигурено

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие./

Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието:

Предоставени са субтитри за цялото предварително записано аудио и/или видео съдържание в синхронизирани носители, с изключение на случаите, когато медията представлява алтернативно представяне на текстово съдържание и това е ясно обозначено.

Изискване 9.1.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Публикуваното видео е придружено с пояснителен текст, както и с аудио покритие.   
 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 06.01.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:  06.01.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 06.01.2023 г.

 

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта

Обратна информация и данни за контакт:

 

Сигнали за нарушения относно достъпността на този уебсайт се подават чрез:

  • Формата за обратна връзка в секция Контакти на уебсайта;
  • Системата за сигурно електронно връчване https://nfri.bg/ , избирайки НФРИ като адресат;
  • Имейл: nfrisofia@abv.bg;
  • Телефони +359 (2) 986 53 00. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00  до 17.30 ч.;
  • Пощата – на адрес: 1000 гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 99, НФРИ.

 

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:

  • Сигналът се разглежда в срок до два месеца от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
  • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
     

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: nfrisofia@abv.bg 


Връзка към форма за заявление за обратна връзка
В меню Контакти има налична форма за обратна връзка.