Регионална Кръгла маса ”Предизвикателствата пред местната общност за социално включване чрез заетост на хора с увреждания”, 12 юли 2010 г. , Пловдив

НФРИ, съвместно с Община Пловдив организира и проведе като своеобразно продължение на провелата се наскоро Национална Кръгла маса в София, първата Регионална кръгла маса „Предизвикателствата пред местната власт за социално включване на хора с увреждания.

Участници в дискусията бяха общински експерти, представители на местния бизнес, работодатели на хора с увреждания и председатели на организации работещи за хората с увреждания. Кръглата маса беше открита от председателя на федерацията Елка Тодорова. Приветствие към участниците отправиха: зам.-кмета по социалната политика на гр.Пловдив Красимир Ангелов, Георги Георгиев -председател на Националният алианс за социална отговорност и Амелия Гешева - началник отдел “Европейска интеграция, етнически и демографски въпроси” в Областна администрация гр. Пловдив. На Кръглата маса бяха представени възможности за финансиране на проекти от Агенцията за хора с увреждания, създаване и възможности на заетост чрез специализирани предприятия за хора с увреждания, корпоративна и социална отговорност към подпомагане на трудовата заетост на хора с увреждания, европейско финансиране и нови схеми насочени към общините и специализираните предприятия както и общински такива и иновативни парктики - бизнесът в подкрепа на осигуряването на работни места. По темите взеха отношение Теодора Синджирлиева – регионален представител на АХУ за Южен Централен район, Елка Тодорова – председател на НФРИ, Георги Георгиев член на борда на EASPD, Васил Асенов - експерт в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към МТСП и Красимир Орловски - ръководител „Човешки ресурси” при КЦМ АД - гр. Пловдив. Активното участие на представителите от широкия спектър на представените организации и институции допринесе за високата полезност на работата, в резултат на което преобладаваше споделеното удовлетворение от всички, съпътствано с оценка за значимост и полезност.

Организаторите поеха ангажимент да обобщят дискусиите и формулират предложение до държавните и местни институции, имащи отношение по темата.

След станалите разисквания по време на регионалния форум основната констатация сочи:

• отделните програми на Агенцията по заетостта не допринасят за активна политика по социалното включване чрез заетост на хората с увреждания предвид липсата през 2010 г. на възможности за сключване на нови договори по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания. Необходимо е да се предприемат действия през 2011 г. да се предвиди възможността и за сключване на нови договори с работодатели, считано от 01.01.2011 г. Федерацията да представи предложенията пред МТСП;

• местната администрация и бизнеса в Пловдив имат добри иновативни практики за включване на хората с увреждания чрез заетост. Необходимо е по-активно използване на възможностите на ресурса, който хората с увреждания предлагат;

• споделените добри практики и модели за партньорство на местно ниво да допринесат за междуобщинското сътрудничество и партньорство с местните общности и неправителствени организации за: осигуряване на условия и механизми за достъп до труд на хора с увреждания в общността.

По време на работната среща бяха връчени грамоти от Националната федерация на работодателите на инвалиди за принос в политиките и дейностите в подкрепата на хората с увреждания:

- Грамота за формиране на успешно и социално значимо партньорство със социалния сектор в подкрепа на хората с увреждания и техните организации от региона получи г-н Красимир Ангелов – зам.-кмет на Община Пловдив.

- Грамота за въвеждане на иновативен модел за трудова заетост на хора с увреждания; активен и резултатен принос в подкрепата на различни социални групи от региона и богата и резултатна благотворителна, дарителска и спонсорска дейност – „КЦМ 2000” – гр.Пловдив.

Г.Георгиев – председател на НАСО връчва отличие на Община Пловдив за реализирано успешно и социално значимо партньорство с корпоративния и социален сектор в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на региона. Отличието получи Красимир Ангелов – зам.-кмет на Община Пловдив

Чрез двата форума организирани от НФРИ през 2010 г. – Национална кръгла маса в гр.София и Регионална кръгла маса в гр.Пловдив, федерацията подобри диалога с местната власт и участва активно в създаването и прилагането на местните политики за социално-икономическото развитие на областта и общините чрез социална икономика. Тези инициативи укрепват капацитета и ролята на федерацията.