Шест регионални форуми "Социално включване чрез заетост на хора с увреждания" – Враца, София, Ямбол, Пловдив, Ловеч и Шумен през 2011 г.

Шест регионални форуми "Социално включване чрез заетост на хора с увреждания" – Враца, София, Ямбол, Пловдив, Ловеч и Шумен през 2011 г. с партньорството на:
ОБЩИНА ВРАЦА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩИНА ЯМБОЛ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОБЩИНА ШУМЕНВРАЦА

Първият форум се проведе във Враца на 17 май 2011 г. в Превантивния център на Община Враца. Зам.-кметът на Община Враца д-р Михаил Шарков приветства участниците – представители на бизнеса, неправителствения сектор и местната власт. Експерти от НФРИ представиха политиките по заетостта – нормативна и икономическа среда; мерки и програми, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания; формите на заетост и представяне на иновативния проект на федерацията. Акцентът в дискусиите бе поставен върху сътрудничеството на общинската власт с НПО и необходимостта от неговото задълбочаване и разширяване с цел социалното включване на хората с увреждания.

Лиляна Елицина – експерт по интеграция на хората с увреждания, Елка Тодорова – председател на НФРИ и д-р Михаил Шарков – зам.-кмет на Община Враца.

Регионалните форуми през 2011 г. се проведоха в рамките на проекта на НФРИ, Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.СОФИЯ

Регионалният форум за София се проведе на 20 май 2011 г. в Столична община. На форума присъстваха зам.-кметът на Столична община Албена Атанасова, изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски, директорът на дирекция „Социални дейности” към Столична община Мина Владимирова, работодатели и представители на НПО.

Участници от Регионалния форум в Столична община

Кметът на София Йорданка Фандъкова сърдечно поздрави участниците. Тя сподели, че Столична община има специална политика, насоченa към интеграцията на хората с увреждания и към осигуряване на условия за тях, но градът е огромен и все още предизвикателствата са много. „Има решение на Общинския съвет, според което 10 % от местата във всички общински дружества са за хора с трайни увреждания. В общинската фирма „Лозана” работят около 50 души с увреждания, такива работят и в други учреждения. Огромна роля за това има и зам.-кметът Албена Атанасова, която отговаря за тези дейности. Все още много хора с увреждания са регистрирани в бюрата по труда и темата трябва да се дискутира и да се търсят решения” – подчерта Фандъкова. Зам.-столичният кмет Албена Атанасова допълни, че асистентската програма за хора с увреждания е насочена и към осигуряване на асистенти за тяхното придвижване до работа, до училище или университета.

Й.Фандъкова – Кмет на Столична община

След изнесените презентации по политиките и формите на заетостта за хора с увреждания, мерките и програмите, Минчо Коралски акцентира върху въпроса защо при добра нормативна база проблемът със заетостта на хората с увреждания все още няма адекватни решения. Според него основна причина е съществуващият медицински модел по отношение на хората с увреждания. Никой не си прави труда да разясни какво е това нетрудоспособност.Наложително е чл. 315 от Кодекса на труда да претърпи коренна промяна и да се смени философията. За хората, които са получили увреждания или които са се инвалидизирали в резултат на труда при даден работодател, трябва да има защита. Всички останали хора с увреждания, които кандидатстват за работа, трябва да кандидатстват на общи основания, без никакви защитни клаузи, ако искат да работят на открития пазар на труда, трябва да работят със своите възможности и способности. При съвременните технологии понятията неработоспособност и инвалидност в контекста на това – какво човек може да прави, трябва да претърпят коренна промяна.

Изтъкнато беше, че има достатъчен ресурс в страната, който ако се преструктурира по правилния начин, ако се използват оперативните програми, може да се осигури сериозна заетост, без това да се счита като социален ангажимент на бизнеса. В Конвенцията за правата на хората с увреждания се говори за свобода на избор, за независимост, универсалните човешки права на хората с увреждания да бъдат приложени, без всякаква снизходителност и милосърдни прояви или състрадание. У хората с увреждания трябва да се изгражда усещането, че са пълноценни и това, което получават, е резултат от техния труд или стимул от онова, което са заработили, а не милостинята, която се създава, включително с различни програми за субсидирана заетост. Има много елементи от политики по заетостта на хората с увреждания, но трябва да се обединят в една цялостна политика и тя да бъде устойчива.

Предложено беше и общините в България да работят съвместно със специализираните предприятия и кооперации на принципа на публично-частното партньорство. Общините приоритетно да канят специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания за участие в тръжните процедури за обществени поръчки.

Регионалните форуми през 2011 г. се проведоха в рамките на проекта на НФРИ, Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.ЯМБОЛ

На 9 юни 2011 година в Община Ямбол се проведе регионалния форум в Ямбол. Зам.-кметът на Община Ямбол Надя Данкинова приветства участниците и представи последователната ефективна политика през последните четири години в подкрепа на групите в неравностойно положение. Наред със социалните проекти, които се реализират в момента, Надя Данкинова декларира, че Община Ямбол ще кандидатства и по нова програмна схема за създаване на социално предприятие. Председателят на Националната федерация на работодателите на инвалиди Елка Тодорова сподели, че Ямбол не случайно е избран за домакин на този форум. Тя благодари на ръководството на общината за ефективната общинска политика в социалната област.

Надя Данкинова – зам.-кмет на Община Ямбол и Елка Тодорова – председател на НФРИ

Акцентът в дискусията бе поставен върху повишаване на интереса на бизнеса към заетостта на хората с увреждане като основна социална технология за социално включване. Представена бе новата социална услуга за електронно посредничество и асистиране, както и сайта „Бюро за посредничество и асиситиране на хора с увреждания” (http://buro.nfri.bg/). На форума бяха представени и различните възможности за разкриване на работни места, на нормативната и икономическата среда, както и различни мерки и програми, подпомагащи работодателите в процеса на наемане и задържане на работа на хора с увреждания.

Регионалните форуми през 2011 г. се проведоха в рамките на проекта на НФРИ, Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.ПЛОВДИВ

Регионалният форум в Пловдив се проведе на 10 юни 2011 г. в Община Пловдив. Елка Тодорова, председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди откри форума. Кратко приветствие към участниците във форума направи Борислав Инчев – главен секретар на Община Пловдив. След което доц.Ивков представи иновативната услуга „Специализирано бюро за посредничество и асистиране на хора с увреждания ”. Целта е индивидуален подход при предоставяне на услугата на самите лица в зависимост от техните възможности, квалификации и потребности. Агенциите трябва да посредничат между работодателите и лицата с увреждания с цел наемането им на работа. Доц. Ивков допълни, че посредничеството, което се предлага, чрез иновативната услуга, се базира на интернет комуникациите. Чрез бюрото за трудово посредничество вече са предоставени онлайн обучения. Проектът е в национален мащаб и се провежда в шестте района на планиране. Целевите групи са както хората с увреждания, така и доставчиците на услуги и роботодателите, тъй като те трябва да бъдат подпомагани с консултации за адаптиране на работно място, за програми, които могат да ползват – съответно национални и европейски. Към лицата, търсещи заетост е насочено основното внимание. Тодорова отбеляза, че трябва да се търсят силните страни на хората с увреждания. Досега е проведено обучение на доставчици на услуги - неправителствени организации с цел популяризиране на модела на подкрепена заетост и за да може този вид услуга да бъде припознат от повечето доставчици на услуги. Лиляна Елицина – експерт в интеграцията на хората с увреждания представи политиките и мерките за подкрепа насочени към работодателите при осигуряването на работни места за хора с увреждания.

Участниците във форума направиха предложения за оптимизиране процеса на посредничество, които федерацията да обобщи и внесе пред нужните инстанции.

Регионалните форуми през 2011 г. се проведоха в рамките на проекта на НФРИ, Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.ЛОВЕЧ

На 16 юни 2011 г. в залата на Община Ловеч се проведе поредния Регионален форум «Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания». Елка Тодорова – председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди откри форума и даде думата на зам.-кмета на Община Ловеч инж.Пламен Петков да направи кратко приветствие към участниците във форума. Инж.Петков представи опита на Община Ловеч като заяви интерес от новата схема за създаване на социални предприятия от общините „Нови възможности” по ОП РЧР.

Елка Тодорова, председател на НФРИ и Лиляна Елицина, експерт по интеграция на хората с увреждания представиха политиките по отношение на заетостта при наемане на хора с увреждания - нормативна и икономическа среда; мерки и програми, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания; формите на заетост и представяне на иновативния проект на федерацията.

Участниците във форума споделиха добри практики в областта на работа в обичайна работна среда, а представителите на неправителствените организации изрази мнение, че се налага по-активна работа с хората за мотивиране на тяхната активност при търсенето на заетост.

Регионалните форуми през 2011 г. се проведоха в рамките на проекта на НФРИ, Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.ШУМЕН

Нови възможности за осигуряване на трудова заетост за хора с увреждания бяха представени на 17 юни 2011 г. на заключителния Регионален форум «Предизвикателства за социално включване чрез заетост на хората с увреждания» в Община Шумен. Зам.-кметът на Шумен по здравеопазване и социални дейности Седат Кадир приветства участниците, като сподели опита на общината за развитие на социалните услуги на местно ниво и последователната ефективна политика през последните години в подкрепа на най-уязвимите. Седат Кадир декларира готовност да се кандидатства и по схемата „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” по ОП „Развитие на човешките ресурси” за създаване на социално предприятие. Председателят на НФРИ Елка Тодорова представи новата социална услуга извършвана от федерацията за специализирано посредничество на хора с увреждания. Бяха представени нормативната и икономическа среда, както и мерки и програми за заетост на хора с увреждания от Лиляна Елицина - експерт в областта на интеграцията на хората с увреждания.

Пламен Гергинов – експерт в МТСП представи две нови схеми по ОП РЧР - схема „Шанс за всички“, по която специализираните предприятия могат да кандидатстват за евросредства за подобряване на трудовата среда, адаптирането на работните места, обучението на персонала и подготвянето на безработни, които после ще бъдат наети на работа. С проекти по схемата могат да кандидатстват обаче само специализирани предприятия, които са регистрирани в Агенцията за хора с увреждания. Втората схема „Нови възможности“ е насочена към общините, които в партньорство с неправителствени организации могат да кандидатстват за финансиране за създаване на социални предприятия. Изискването е в тези фирми да работят хора с увреждания и други представители на рисковите групи. Става дума за създаване на обществени перални и кухни, паркове и градинки или пък предприятия за народни занаяти и сувенири.

След станалата дискусия бяха очертани насоки за по-пълноценно включване и активно участие на бизнеса.

Регионалните форуми през 2011 г. се проведоха в рамките на проекта на НФРИ, Договор № BG 051PO001-5.2.06-0252-С-0001 по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.