Национална кръгла маса „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания” София, 17 юни 2010 г.

Минчо Коралски – изп.директор на АХУ, Правда Игнатова – Директор на Дирекция «Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция» в Агенцията за социално подпомагане, Росица Стелиянова – изп.директор на Агенцията по заетостта, Станка Шейлекова – народен представител и член на КТСП в НС на РБ, Елка Димитрова – Директор Дирекция «Политика на пазара на труда» в МТСП, Елка Тодорова – председател на НФРИ.

На 17 юни 2010 г. в гр.София, Гранд-хотел «София», НФРИ организира Национална кръгла маса на тема „Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез заетост на хората с увреждания”. На този национален форум федерацията успя да продължи разискванията и насочи вниманието към действията, които трябва да следват нататък – в общините, в отделните градове и в най-малките населени места.

Участие в кръглата маса взеха 70 представители от малки, средни и големи общинскии администрации, представители на публичния сектор, неправителствени организации, както и предприемачи и работодатели на хора с увреждания.

Целта на Националната федерация на работодателите на инвалиди бе да събере на едно място всички заинтересовани от социалната интеграция и осигуряване на заетост на хората с увреждания. Една от главните задачи по време на срещата бе най-вече за подобряване диалога с местната власт и представяне на възможностите пред общините в България за осигуряване на местна локална политика чрез създаване на заетост за хора с увреждания.

Елка Тодорова – председател на федерацията откри форума като акцентира на амбицията на федерацията да се повиши чувствителността по темата и повиши интереса на местната власт, както към създаване на заетост за хора с увреждания, така и към подкрепа на специализираните предприятията осигуряващи работа за хора с увреждания. Много са факторите и обстоятелствата поради които липсва такъв интерес от общините, понякога независещи от управлението, а от липса на финансови средства, поради голямата централизация на публичния сектор и поради различието на регионите. Но все пак една от основните цели е успешното внедряване на работещи модели и политики, за включване на хората с увреждания чрез трудова заетост. Организираният форум бе именно в подкрепа на общините за предприемане на активни действия в съответния регион, за създаване на политика по осигуряване на заетост за хора с увреждания, чрез социални предприятия и специализирани предприятия.

Приветствие към участниците бяха направени от Станка Шайлекова, народен представител, член на комисията по труда и социалната политика, в 41-во НС на Република България, министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, като приветствието беше прочетено от Росица Стелиянова, изпълнитерен директор на Агенцията по заетостта, Йорданка Фъндъкова – кмет на София, като приветствието беше прочетено от Минка Владимирова – Директор Дирекция «Социални дейности» в Столична община, Ергин Емин – изп.директор на АБГР, Красимир Кунчев – представител на НСОРБ и кмет на Община Костинброд и Герги Георгиев – член на борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги и председател на НАСО.

Във форума участваха Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България и председател на Националния съвет на хората с увреждания, Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България, Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, Маринела Ангелова, председател на НС на КИ и Стилиян Баласопулов – председател на НС на ТПК.

Гост в работата на участниците в Кръглата маса бе Румяна Желева, заместник - председател на Европейската народна партия, докладчик на Европейския парламент за Конвенцията на ООН за хората с увреждания и на Протокола към нея през 2009 г.

Всеки от изказалите се по-нататък носеше своите предложения.

Проведеният професионален дебат, включваше много презентации, споделен опит, обсъдени проблеми.

След изнесените презентации имаше отворено време за дискусии. Минчо Коралски обобщи впечатленията си от обсъждането на проблемите, свързани със заетостта на хората с увреждания и трудностите, които срещат специализираните предприятия. Той посочи община Пирдоп като пример за добро отношение към хората с увреждания и обърна внимание на факта, че с променено мислене и желание за подкрепа, една малка община с ограничен бюджет, каквато е Пирдоп, е успяла да постигне напредък по отношение на хората с увреждания и техните нужди. Аналогичен е случаят и с «КЦМ 2000» АД – гр.Пловдив, където дружеството е приложило в практиката принципите на корпоративната социална отговорност като изгражда отделно предприятие за заетост на новотрудоустроени лица и по този начин запазва заетостта на лица с увреждания.

След изнесените презентации и станалите дискусии преди самият край на Националната Кръгла маса се проведе връчване на отличия от името на НФРИ. Своеобразна изненада бе връчването на грамоти от председателя на федерацията на трима от участниците в Кръглата маса – символ на добрите отношения и съвместно сътрудничество през годините между организациите, а именно на:

Антоанета Илиева в качеството й на кмет на Община Пирдоп за личен принос при формиране на европейска визия в общинската социална политика на РБългария; съхраняване на възможностите за заетост на хората с увреждания от гр.Пирдоп; подкрепа на други социални групи и техните организации;

«Аурубис България» АД за реален принос при активна подкрепа на местната общност; активен и резултатен принос за подобряване качеството на живот на различни социални групи от региона на гр.Пирдоп; богата и резултатна благотворителна, дарителска и спонсорска дейност.

«Стопански дейности КЦМ” АД за принос при успешно развитие на иновативно специализирано предприятие; съхраняване на възможностите за заетост на хората с увреждания и подобряване на условията на труд и качеството на живот на персонала.

В рамките на форума, участниците имаха възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси за решаване на проблемите чрез заетост за равнопоставено участие за хората с увреждания да участват в обществения живот, да проявяват лична и обществена активност, да живеят живота на общността, към която принадлежат.

Бяха формулирани препоръки и предложения насочени към промени:

• в общинските планове за развитие да залегнат промени в подкрепа осигуряване на достъпа до труд за хората с увреждания;

• необходима е подкрепа за специализираните предприятия, както от държавата, така и от местната администрация, чрез възлагане на поръчки по ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

• местната администрация и бизнеса не използват възможностите на ресурса, който хората с увреждания предлагат;

• включване на нови модели на заетост за хората с увреждания.